Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΑΜΩΝ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ.

Νόμος 3865/2010 (συνταξιοδότηση άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων)

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.
1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΑΜΩΝ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010 επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ενήλικων άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982. Οι άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά, ήδη με τις διατάξεις του ν. 1902/1990 έχουν εξομοιωθεί ως προς τη συνταξιοδότησή τους με τους άγαμους υιούς.
Ειδικότερα:
α) Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.
β) Οι άγαμες θυγατέρες συνταξιοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άγαμους γιούς. Δηλαδή δικαιούνται σύνταξης εφόσον είναι ανίκανες ή ανήλικες, μετά δε την ενηλικίωσή τους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο Οργανισμός της κάθε Σχολής και για ένα ακόμη έτος και πάντως όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος του δικαιοπαρόχου (γέννηση δικαιώματος) επέρχεται από 21-7-2010, (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010) και μετά και αφορούν όλες τις συντάξεις του Δημοσίου (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις Ο.Σ.Ε. κλπ).
2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.Με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από την κατάργηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης όσες από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982, για τις οποίες όμως θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους την 31-12-2010, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1960.
β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 364,45 € μηνιαίως)
γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.
δ) Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο, σε συνδυασμό και με την ηλικία τους, προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από το φορέα αυτό, και
ε) Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 728,90 € μηνιαίως). Το όριο αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του ποσού του μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας στην περίπτωση που στην κατά μεταβίβαση σύνταξή της υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα (επιζών σύζυγος, άλλη θυγατέρα κλπ).
Τα ανωτέρω κριτήρια είναι παρεμφερή με αυτά που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3865/2010, για την κρίση του δικαιώματος συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Για το λόγο αυτό για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση με αυτή που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για τη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγατέρων (σχετικές διατάξεις, νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π.).

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ
Α.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στο ποσό των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων γενικά (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις Ο.Σ.Ε. κλπ.) στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες, με εξαίρεση όσες σπουδάζουν και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους και τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω.
Ειδικότερα η σύνταξη:
α) καταβάλλεται ολόκληρη αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα τους, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, αυτού κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα,
β) περιορίζεται κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο,
γ) περιορίζεται κατά το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 50πλάσιο
δ) περιορίζεται κατά τα τρία τέταρτα (3/4) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο,
ε) αναστέλλεται η καταβολή της εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει 60πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Στην έννοια του κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενου εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσίες της κύριας αυτής σύνταξης.
Β. Επί συρροής δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων από το Δημόσιο σε άγαμη θυγατέρα, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος (60πλάσιο, σήμερα 22.550,41 €), αναστέλλονται και οι δύο συντάξεις.
β) Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη, η οποία περιορίζεται ή αναστέλλεται, αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά της μεγαλύτερης σύνταξης καθώς και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
γ) Εάν το συνολικό εισόδημα προέρχεται μόνο από τα ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη, λαμβανομένου υπόψη ως εισοδήματος στην περίπτωση αυτή, των ποσών της μεγαλύτερης σύνταξης και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) η μεγαλύτερη σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο χωρίς έλεγχο.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η άγαμη θυγατέρα λαμβάνει δύο συντάξεις από το Δημόσιο, την πρώτη κατά μεταβίβαση και τη δεύτερη από ίδιο δικαίωμα ή ως μέλος πατρικής οικογένειας, το ποσό της δεύτερης σύνταξης καθώς και των τυχόν επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος.
Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη των ανωτέρω προσώπων συμμετέχουν και άλλα συνδικαιούχα πρόσωπα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3620/2007, με βάση τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στη θυγατέρα της οποίας η σύνταξη περικόπτεται, να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου της. Στην περίπτωση αυτή όπως και στις περιπτώσεις αναστολής της σύνταξης λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου εισοδήματος (σήμερα 22.550,41 €), αναπροσαρμόζεται αναλόγως η σύνταξη του άλλου συνδικαιούχου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αναστολή της σύνταξης.
4. ΠΙΝΑΚΑΣ Περιορισμού Καταβολής της Σύνταξης των Άγαμων Θυγατέρων από 21-7-2010.

ΠΟΣΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
έως 11.275,20
Αμείωτη
από 11.275,21 έως 15.033,60
Μείωση κατά 1/3
από 15.033,61 έως 18.792,00
Μείωση κατά 1/2
από 18.792,01 έως 22.550,40
Μείωση κατά 3/4
από 22.550,41 και άνω
Αναστολή σύνταξης
Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογισθεί με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη έτους 2008 (31,32 €), το οποίο θα ληφθεί υπόψη για τον έλεγχο των εισοδημάτων έτους 2008 που δηλώθηκαν το οικονομικό έτος 2009, προκειμένου να περιορισθεί η σύνταξη από 21-7-2010 και μετά.
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α.
Περιπτώσεις καταβολής μίας σύνταξης από το Δημόσιο.
1° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 10.000€
Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρξει μείωση της σύνταξης, αφού το ανωτέρω εισόδημα υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (11.275,20 €)
2° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 16.000€
Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.000 €.
Στην περίπτωση αυτή η ανωτέρω σύνταξη θα περικοπεί κατά 1/2 και θα περιοριστεί στο ποσό των 500€.
3° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 25.000€
Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.500€
Στην περίπτωση αυτή θα ανασταλεί η καταβολή της ανωτέρω σύνταξης.
Β. Περιπτώσεις καταβολής δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων σε άγαμη θυγατέρα, από το Δημόσιο1° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, 31.000 €
Στην περίπτωση αυτή και οι δύο συντάξεις θα ανασταλούν, αφού το εναπομείναν εισόδημα (31.000 €), υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος (22.550,41 €).
2° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, 13.000 €.
Μικρότερη σύνταξη και επικουρικά αυτής, σε ετήσια βάση, 12.500 €. Μεγαλύτερη σύνταξη και επικουρικά αυτής, σε ετήσια βάση, 17.000 €. Σύνολο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η μικρότερη σύνταξη 30.000 € (13.000 € + 17.000 €).
Στην περίπτωση αυτή η μικρότερη σύνταξη θα ανασταλεί.
3° Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009 29.500 €, το οποίο προέρχεται από τα ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές. Από το ποσό αυτό αφαιρείται το συνολικό ετήσιο ποσό της μικρότερης σύνταξης και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή, το οποίο ανέρχεται σε 12.500 €.
Σύνολο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η μικρότερη σύνταξη 17.000 € (29.500 €-12.500 €).
Μηνιαίο ποσό μικρότερης σύνταξης 750 €. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα περικοπεί κατά 1/2 και θα περιοριστεί στο ποσό των 375,00 €.
                                                                                                                       Ο Υφυπουργός
                                                                                                                    |Φίλιππος Σαχινίδης
   Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμημ/τχης Διεκ/σης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου