Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Συντάξεις ΣτρατιωτικώνΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ


Τηλέφ. 210 6598110


Φ.846/46/136410


Σ.2573
Αθήνα, 26 Οκτ. 2015                                       
  Συν:


ΘΕΜΑ:ΣυντάξειςΣτρατιωτικών


ΣΧΕΤ:
α.  ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας –  
     Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης»  
β.  ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65) «Μέτρα για την Εφαρμογή του Μηχανισμού
     Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κ-Μ της Ζώνης Ευρώ & ΔΝΤ
γ.  ν. 3847/2010 (ΦΕΚ Α’ 67) «Επανακαθορισμός των Επιδομάτων Εορτών
     Χριστουγέννων – Πάσχα & Επιδόματος Αδείας για τους Συνταξιούχους &
     Βοηθηματούχους του Δημοσίου» 
δ.  ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120) «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού
     Συστήματος του Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις»
ε.   ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής ΜΠΔΣ 2012 -
      2015»
στ. ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας
      του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για Ανάπτυξη & Δημοσιονομική Εξυγίανση –
      Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού &
      Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης»
ζ.   ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) Άρθρο 1 παρ.10«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις»
η.  ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και
     άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας
     του ν.4046/2012»
θ.  ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016, Επείγοντα
     Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016»
ι.   ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) «Φ.Ε., Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
     ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 κ.α. Διατάξεις»
ια. ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), Άρθρο Πρώτο Υποπαράγραφος ΙΑ.2 Περ. 3Ε
ιβ. ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160), Άρθρο 220
ιγ. ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246), Άρθρο 86
ιδ. ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80)«Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διαπραγμάτευση
     και Σύναψη Συμφωνίας με τον Ε.Μ.Σ.» 
ιε. ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του
     Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ. & Ρυθμίσεις
     για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
ιστ. ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας
      Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
ιζ.  Πρακτικά 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/30-10-2012
ιη.  Πρακτικά 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/31-10-2012
ιθ.  Πρακτικά 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/27-02-2012 
κ.  Φ.819/184/136252/Σ.2515/23-10-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜΗΜΑ Π/Υ


               
                 1.  Σας γνωρίζουμε ότι με την ένταξη της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) από το 2010 μέχρι και σήμερα ψηφίστηκαν μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες είχαν αντίκτυπο τόσο στις αποδοχές των εν ενεργεία (ε.ε.) στελεχών όσο και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους τόσο άμεσα με μεγάλη μείωση αυτών ή έμμεσα λόγω υπαγωγής τους σε φορολογικές διατάξεις. 

                2.  Επ’ αυτών αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν ειδικά μόνο στους στρατιωτικούς και πέραν των ήδη επιβληθέντων γενικά στους υπόλοιπους πολιτικούς συνταξιούχους.........
(όπως π.χ.: δώρα εορτών, επίδομα αδείας, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων,  έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων από ένα ποσό και πλέον κ.λ.π.)

ΝΟΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
ν.3833/10 & ν.3845/10
Επιδόματα απασχόλησης & εξομάλυνσης -20% (από 01/01/10)
ν.4002/11
Επίδομα απασχόλησης -10% (από 01/07/11)
ν.4024/11
Μικτή σύνταξη κατά 40% για ποσό ˃ 1.000 € για ηλικία ˂ 55 ετών που δεν έχουν συμπληρωθεί τα 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας για τους παραιτηθέντες.  Μικτή σύνταξη κατά 20% για ποσό ˃ 1.200 € για ηλικία ˂ 55 ετών
ν.4093/12
Μείωση σύνταξης λόγω μείωσης Βασικού Μισθού (ΒΜ) και των βαθμολογικών συντελεστών  των ε. ε. στρατιωτικών στελεχών και επιπρόσθετη μείωση 5%-10%-15%-20% λόγω εφαρμογής σε όλους τους συνταξιούχους για ποσά 1.000 €. 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €.

                     3.     Επί των ανωτέρω ειδικών μειώσεων των συνταξιούχων και ειδικότερα αυτών που προήλθαν από την εφαρμογή του επίμαχου ν.4093/12, επισημαίνεται ότι η σύνταξη των στρατιωτικών συνταξιούχων επανυπολογίσθηκε οίκοθεν σύμφωνα με τον τότε ΒΜ και τους νέους συντελεστές (Νοέ. 2012), και την κλιμακωτή μείωση ποσοστού 5%,10%,15%,20%, αναλόγως του καταλογιστέου ποσού της σύνταξης. Είναι προφανές ότι ο ν.4093/12 επέβαλλε ταυτόχρονα διπλές κρατήσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους πέραν των άλλων που είχαν επιβληθεί έως τότε.

                     4.     Επίσης υπήρξαν παρεμβάσεις πέραν των μισθολογικών - συνταξιοδοτικών και στα Ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικά) που χορηγούν μέρισμα, αλλά και στους Ειδικούς Λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ (ΕΛΟΑ). Συμφώνως με τα (ια) και (ιβ) σχετικά, τα μεν Μ.Τ. υπήχθησαν σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το εφάπαξ υπολογίζεται πλέον με τον τύπο του συντελεστή βιωσιμότητας που ισχύει για όλο το Δημόσιο. Ειδικά για τους ΕΛΟΑ ενσωματώνεται επιπρόσθετα και η ρήτρα αξιομάχου. Οι μειώσεις των μερισμάτων των  Μ.Τ από το 2011 έως σήμερα  μεσοσταθμικά είναι της τάξεως 35%-40%.
            .       
                   5.  Από την εφαρμογή των σχετικών νόμων από (α) έως και (ιε), σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στους λοιπούς συνταξιούχους του Δημοσίου συμμετείχαν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι καθόσον οι περικοπές και οι μειώσεις ήταν γενικού περιεχομένου και ίσχυσαν για όλους. Επίσης οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μειώσεις που αφορούσαν στη μείωση των αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία (ε.ε.) συναδέλφων τους καθώς σύμφωνα με το π.δ. 169/07 «Κώδικας Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων», οι συντάξιμες αποδοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές των ενεργεία. Κατά συνέπεια υφίσταται αυτόματη μείωση των στρατιωτικών συντάξεων όταν μειώνεται και ο μισθός των ε.ε. στρατιωτικών.

                     6.     Ο ν.4093/12 επίσης επέβαλλε αναδρομικές μειώσεις συντάξεων ενώ ο αντίστοιχος ν.4024/11 για το δημόσιο τομέα δεν είχε αναδρομική ισχύ και δεν επέβαλλε περικοπές για όσους ήδη ήταν συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2013. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιβληθεί και στους αντίστοιχους στρατιωτικούς συνταξιούχους ενώ δεν είναι συμβατές σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκαιο καθώς δεν επιτρέπεται να περιορισθούν με αναδρομική ουσιαστική ρύθμιση οι συντάξεις (πρακτικά 2ΗΣ Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ε.Σ. 27/02/2013) ως (ιθ) σχετικό.

                     7.   Οι προσφυγές των στρατιωτικών συνταξιούχων έχουν δικαιωθεί όσον αφορά στο θέμα των διαδοχικών μειώσεων λόγω και του μισθολογίου των ε.ε., (αποφάσεις ΣτΕ 2192 – 2194 / 2012). Αιτείται ληφθούν υπόψη και τα πρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων Ολομέλειας Ε.Σ. (3Η / 30-10-12 & 4Η / 31-10-12) ως τα (ιζ) και (ιη) σχετικά, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται οι αρχές: τήρησης ισότητας & αναλογικότητας στην κατανομή δημοσίων βαρών, προστατευόμενης εμπιστοσύνης, αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με το 1Ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, συμβατότητας με άρθρα του Συντάγματος, κ.λ.π..  

                     8.     Αν και δεν είναι δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ., εν τούτοις εκτιμάται ότι επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επέλθει περαιτέρω μελλοντική περικοπή των στρατιωτικών συντάξεων. Επ’ αυτού αναφέρεται ότι το ΥΠΕΘΑ προτίθεται να αναλάβει διαρθρωτικά μέτρα μείωσης δαπανών, προκειμένου εναρμονισθεί με τους στόχους του νέου ΜΠΔΣ και του Π/Υ Έτους 2016 σύμφωνα με το (κ) σχετικό.

                    9. Για θέματα στρατιωτικών συντάξεων αρμόδιο είναι το Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος της Ελλάδος ωστόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Πολιτείας με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών προκειμένου αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί στο ύψος των αποδοχών τους που ελάμβαναν την 31/07/2012 (προ του ν.4093/12) και θα απαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους όπως ενδελεχώς αναπτύχθηκαν.

                  10.   Συμπερασματικά, το ΥΠΕΘΑ εισηγείται πέραν της αποφυγής της οιασδήποτε νέας επιβάρυνσης στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, να υιοθετηθεί και η δυνατότητας απαλλαγής των στρατιωτικών συνταξιούχων από τις κρατήσεις 5%-10%-15%-20% του ν.4093/12 προκειμένου αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα.

                 11.   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   Ακριβές Αντίγραφο

        Πάνος Καμμένος

        

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΣμχος (Ο) Δημ. Δρόσος
ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡ.& ΛΟΓ
         ΠINAKAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού (κ. Τσακαλώτου)
Nίκης 5-7 Αθήνα, ΤΚ 10562

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ
Δ/νση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας & Διεθνών Σχέσεων
Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
-ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ηρώδου Αττικού 19
ΤΚ 10674

ΣΓ ΥΕΘΑ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ. ΜΕΡ. (2)      
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
ΓΕΣ/ΔΟΙ
ΓΕΝ/ΔΚΕ – ΟΕΠΝ
ΓΕΑ/ΔΔΚ – Δ6
ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ
Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών &  Δειγματοληπτικών Ελέγχων Επί των  
Πολιτικών – Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων
Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΑ ΑΠΤΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                   ΕΝΩΣΗ   ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΑ  ΑΠΤΧΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 
Στα πλαίσια των ενημερώσεων των υποψηφίων  λόγω εκλογών της Ε.Α.Α.Α ο Απτχος Μιχαήλ Παπαδόπουλος   υποψήφιος Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α.  θα επισκεφθεί το Παράρτημα  Θεσσαλονίκης   την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00  για ομιλία προς τους συναδέλφους  στην Λέσχη του Παραρτήματος  (Τσιμισκή & Γ.Θεοχάρη 2).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παρευρίσκονται μέχρι και   ώρα  17:55


                                          Εκ της  ΕΑΑΑ/ Παρ. Θεσ/νίκης 

                                          Σμχος(Ο) ε.α Βασ. Διαμαντίδης 
                                      Πρόεδρος ΕΑΑΑ/ Παρ Θεσσαλονίκης 

Ε.Α.Α.Α. : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗ   ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
             ΠΑΡAΡΤΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
   Στις    εκλογές της ΕΑΑΑ που θα πραγματοποιηθούν την  Κυριακή  15 Νοεμβρίου 2015    σύμφωνα με τις υπ αριθ 21/4-6-2015 & 23/23-6-2015 αποφάσεις του ΔΣ της ΕΑΑΑ    υποψήφιοι είναι:


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ ΕΑΑΑ                          ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Για  την θέση του Προέδρου  υποψήφιοι:

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΤΑΞΧΟΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2
ΣΜΧΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΑΣΜΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

            Για μέλη στο   Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης υποψήφιοι:

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΣΜΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2
ΣΜΧΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΑΣΧΟΣ
ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4
ΑΣΧΟΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΑΣΧΟΣ
ΧΑΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6
ΕΠΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
7
ΕΠΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8
ΕΠΓΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9
ΕΠΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
ΣΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
11
ΣΓΟΣ
ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12
ΣΓΟΣ
ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13
ΣΓΟΣ
ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


                                                              Σμχος (Ο)ε.α. Βασίλειος Διαμαντίδης 
                                                            Πρόεδρος  Ε.Α.Α.Α. /Παρ. Θεσσαλονίκης 

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σαν σήμερα, 26 Οκτώβρη του 1912, λευτερώθηκε η Σαλονίκη 

 

Σαν σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό ζυγό, μόλις 20 ημέρες μετά την κήρυξη του Α΄Βαλκανικού πολέμου.

Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα το κλίμα στα Βαλκάνια ήταν φορτισμένο αρνητικά. Ο εθνικισμός του κινήματος των «Νεότουρκων», οι οποίοι ουσιαστικά είχαν υπό τον έλεγχό τους την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε ως αποτέλεσμα τη συσπείρωση των υπόλοιπων κρατών της Αυτοκρατορίας εναντίον αυτής.
Την ίδια περίοδο το «Κρητικό ζήτημα», δηλαδή η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, επιδείνωσε τις σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας ενώ η προσωρινή απελευθέρωση των Δωδεκανήσων κατά τον ιταλοτουρκικό πόλεμο είχε ήδη σημάνει την έναρξη των Ελληνοτουρκικών τριβών.
Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος, παρακολουθούσε τις διπλωματικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα είχε υπόψη ότι το Ελληνικό κράτος βρισκόταν σε μία φάση ανασύνταξης και ανασυγκρότησης. Οι προσπάθειες του Ελευθέριου Βενιζέλου για αποφυγή μίας ένοπλης σύγκρουσης τερματίστηκαν με την κήρυξη του πολέμου εναντίον της Τουρκίας, από το Μαυροβούνιο στις 25 Σεπτεμβρίου του 1912. Λίγες ημέρες αργότερα και με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, η Ελλάδα συντάχθηκε στο στρατόπεδο της Σερβίας και της Βουλγαρίας.
Στις 13 Οκτωβρίου, οι τρεις βαλκανικές χώρες απέστειλαν τελεσίγραφο στην Υψηλή Πύλη με το οποίο αιτούνταν την ικανοποίηση μίας σειράς ζητημάτων όπως π.χ. η επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των χριστιανικών κοινοτήτων. Το τελεσίγραφο απορρίφθηκε και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αντικατέστησαν τη διπλωματία.
Ο στρατός των Σέρβων και των Μαυροβούνιων αναπτύχθηκε στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Οι ελληνικές δυνάμεις ανέλαβαν τα μέτωπα της Νότιας Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι Βούλγαροι τοποθετήθηκαν στην περιοχή της Θράκης. Οι ίδιοι ωστόσο σχεδίαζαν να προχωρήσουν στο εσωτερικό της Μακεδονίας, με τελικό στόχο να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη.
Δύο ημέρες αργότερα ο ελληνικός στρατός σημείωσε την πρώτη του επιτυχία θέτοντας υπό τον έλεγχό του το Σαραντάπορο. Η πορεία προς την Μακεδονία φαινόταν ανοιχτή. Με τους Τούρκους να υποχωρούν, οι Έλληνες ξεκίνησαν να προελαύνουν από την Κοζάνη, τα Γρεβενά και την Κατερίνη.
Παράλληλα οι Βούλγαροι έδειχναν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αντιλήφθηκε ότι η Ελλάδα κινδύνευε να χάσει την σημαντικότερη πόλη της Μακεδονίας. Διέταξε τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, ο οποίος κινούνταν βόρεια προς το Μοναστήρι, να αλλάξει πορεία προκειμένου να προλάβει του Βούλγαρους. Ο Κωνσταντίνος οδήγησε τον ελληνικό στρατό προς τα ανατολικά. Στο δρόμο τους ωστόσο βρίσκονταν τα Γιαννιτσά, πόλη ιερή για τους μουσουλμάνους.
Πέντε μεραρχίες και μία ταξιαρχία ιππικού των Ελλήνων συγκρούστηκαν με τις τουρκικές δυνάμεις οι οποίες αποτελούνταν από έξι πυροβολαρχίες και πέντε μεραρχίες. Μετά από σκληρή μάχη δύο ημερών (19-20 Οκτωβρίου) με πολλές απώλειες και για τις δύο πλευρές, ο ελληνικός στρατός μπήκε θριαμβευτής στα Γιαννιτσά, ενώ οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν προς τη Θεσσαλονίκη.
Προκειμένου να καθυστερήσουν τον Ελληνικό στρατό, οι Τούρκοι κατέστρεψαν τις γέφυρες του Λουδία, του Αξιού και του Γαλλικού. Ταυτόχρονα, αγγελιοφόροι μετέφεραν το μήνυμα ότι μία βουλγαρική μεραρχία βρισκόταν στην πεδιάδα του Λαγκαδά. Η κατασκευή νέας γέφυρας από τους Έλληνες απαιτούσε χρόνο αλλά και υλικά. Ο κίνδυνος να χαθεί η Θεσσαλονίκη γινόταν όλο και πιο ορατός.
Με τη βοήθεια των κατοίκων από τις γύρω περιοχές (Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα, Σίνδος) στις 25 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός πέρασε τον Αξιό ποταμό και ετοιμάστηκε για να επιτεθεί στη Θεσσαλονίκη.
Ο Ταχσίν πασάς ωστόσο πρότεινε την υπό όρους παράδοση της πόλης στους Έλληνες. Αντί αυτού, ο  Κωνσταντίνος έδωσε διορία έως τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου για τη μεταφορά των Τούρκων αξιωματικών στη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι απάντησαν θετικά, ζήτησαν όμως να πάρουν μαζί τους και 5.000 όπλα, κάτι που ο Κωνσταντίνος απέρριψε. Στη συνέχεια έδωσε παράταση στη διορία προκειμένου να επιτευχθεί μία τελική συμφωνία. Με τη λήξη της διορίας ο ελληνικός στρατός προετοιμάστηκε για επίθεση. Την τελευταία στιγμή ο Ταχσίν πασάς δέχτηκε τους όρους που είχε υποβάλει η ελληνική πλευρά.
Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρας της γιορτής του πολιούχου και προστάτη της πόλης, Άγιου Δημητρίου, η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό, λίγες ώρες προτού οι βούλγαροι φτάσουν με τη σειρά τους στην πόλη.

ΠΗΓΗ: komistes.gr

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ανοιχτά για το κοινό σήμερα και αύριο τα πολεμικά πλοία και το υποβρύχιο που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη


                    Αποτέλεσμα εικόνας για πολεμικα πλοια ελλαδας

Την ευκαιρία να επισκεφτούν τα πολεμικά πλοία που θα καταπλεύσουν στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, θα έχουν κάτοικοι κι επισκέπτες της πόλης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τα αρματαγωγά ΡΟΔΟΣ και ΣΑΜΟΣ, η πυραυλάκατος ΡΟΥΣΣΕΝ και το υποβρύχιο ΠΙΠΙΝΟΣ θα είναι επισκέψιμα στις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, από 09:00 έως 18:00
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, από 09:00 έως 18:00

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία Θεσσαλονίκης

Μόνο από εφημερεύοντα φαρμακεία θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από 26/10/2015 αφού οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν σε συνεχόμενες 24ωρες κυλιόμενες απεργίες, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του ΠΦΣ.
Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων και να δίνει άδεια και σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακείο όπως ορίζουν τα προαπαιτούμενα που έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς.

Διημερεύοντα Φαρμακεία  στη  Θεσσαλονίκη                                                                                           (Σάββατο, Κυριακή και αργίες από 08:30 μέχρι 20:30)
Περιοχή Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΑΔΑΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 74  56121  2310742687 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΜΑΛΑΘΟΥΝΙΑΔΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 13 ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  56123  2310746037 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 28ηs ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 126  56123  2310730849 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 71, Δ.Ε. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  56334  2310768300 
ΕΥΟΣΜΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35 & ΑΝΩΝΥΜΟΥ  56224  2310757778 
ΕΥΟΣΜΟΣ  ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 41& ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  56224  2310757841 
ΕΥΟΣΜΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Χ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 152  56224  2310606519 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΛΕΤΤΗ 6 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ 139 - ΧΑΝΘ  54621  2310236155 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΒΡΕΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 18-ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ  54643  2310810909 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 58 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-ΑΝΩ ΠΟΛΗ  54633  2310257280 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 127  54634  2310209949 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΑΔΑΚΗ-ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 30-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  54640  2310845908 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 19-21 Κ. ΤΟΥΜΠΑ  54453  2310919364 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΙΑΤΡΟΥ Α. -ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 66 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  54622  2310274907 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ  54625  2310538349 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ - ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 45 ΜΠΟΤΣΑΡΗ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ  54644  2310854493 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 16 ΣΤΑΣΗ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  54249  2310321778 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 16 ΣΤΑΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  54352  2310938378 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗΣ Γ. - ΜΙΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΚΑΝΑΡΗ  54644  2310903077 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 129 ΧΑΡΙΛΑΟΥ  54249  2310300238 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ  54624  2310252842 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ 84-86 ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ  54250  2310309755 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 160 ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  54249  2310320834 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΔ.ΡΟΣΤΑΝ 34 - ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  54641  2310828755 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΡΑΪΜΟΝΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 118 & Π. ΣΥΝΔΙΚΑ  54248  2310820374 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 13-ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ  54454  2310930815 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 ΣΤΑΣΗ ΕΥΖΩΝΩΝ  54640  2310829052 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΤΖΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 57 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  54646  2310272430 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 18-ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 82 ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΕΛΤΑ)  54643  2310855355 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΦΗ 11- 424ΓΣΝΕ  54638  2310813226 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4  55134  2310482361 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΑΚΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4- ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Ν. ΚΡΗΝΗ  55132  2310438640 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠ. ΓΚΩΝΗ 24 - ΒΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ  55131  2310416658 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 42 - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  55133  2310447935 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΖΟΛΩΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 57 ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  55132  2310384180 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 81 - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  55132  2315505255 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΙΛΗΣ 17 ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  55131  2310453558 
ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΙΕΣ  ΔΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 45-47 Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ  56728  2310628405 
ΠΟΛΙΧΝΗ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 71  56533  2310742142 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΚΙΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΦΗ 2Α - ΛΑΜΠΡΑΚΗ  56429  2310652931 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ -Χ"ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 - ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  56431  2310656216 
ΣΥΚΙΕΣ  ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ. ΓΕΝΗΜΑΤΑ 14 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ)  56626  2310624824 
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30  55337  2310943232 
 
Τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-00.00
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 34 ΔΕΥΤ. ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-00.00
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ 47 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-22.00
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 48 ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30-20.30
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 113 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-22.30 ΣΑ 8.30-20.30
ΒΟΥΖΙΑΝΑ ΤΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 08.30-22.00 ΣΑ8.30-20.30
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 18 Δ.-ΤΡ.-ΠΕ.-ΠΑ.-Σ. 08.30-20.30 ΤΕ.8.00-14.30
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 108 Α. ΤΟΥΜΠΑ ΣΑ. 09.00-15.00 ΚΑΙ 16.00-23.00
ΔΑΝΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7-ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-00.00
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 23 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 86 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΠΕΜ. 08.30-20.30
ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 90 ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΕ.ΕΩΣ ΠΑ 07.30-14.30 ΚΑΙ 16.30-23.00 ΣΑ 7.30-21.00
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 75 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 29 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΚΑΛΟΒΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 33 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 08.30-22.00
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΚΩΛΕΤΤΗ 61 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 08.30-20.30
ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΝΑ CARREFOUR ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-21.00 ΣΑ 8.30-20.30
ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-22.00 ΣΑ 8.30-20.30
ΛΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ MEDITERRANEAN COSMOS ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΜΙΣΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 102 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 101 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 40 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 08.30-20.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΔΡΥΜΟΣ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 08.30-20.30
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΘ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 66 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-21.00 ΣΑ 8.30-20.30
ΠΕΠΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ CARREFOUR ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-21.00 ΣΑ 8.30-20.30
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 33 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΡΑΚΚΑ ΛΕΑ ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΥΛΑΙΑ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΡΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 172 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-20.30 ΣΑ 8.30-14.30
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 72 ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-23.00
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 47 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-21.30
ΤΖΙΤΖΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Η. ΠΗΛΕΙΔΗ 1 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-21.30 ΣΑ 8.30-20.30
ΤΟΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 61 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-20.30 ΣΑ 8.30-14.30
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΛ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 72 ΔΕΥΤ. ΕΩΣ ΣΑΒ. 08.30-20.30
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 45 ΔΕ. ΕΩΣ ΠΑΡ. 8.30-22.00 ΣΑ 8.30-20.30
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία (από 20:30 μέχρι 00:00)
Τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή (εκτός αργιών και εκτός του διαστήματος από 15/7 έως 15/8), τα παρακάτω φαρμακεία λειτουργούν και κατά τις ώρες μεσημβρινής διακοπής του κανονικού ωραρίου δηλ. 14.00-17.00
Περιοχή Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΑΝ 36 ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ  56123  2310732554 
ΕΥΟΣΜΟΣ  ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 18 ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  56224  2310651666 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ 181  56224  2310661218 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128  54635  2310200322 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 76 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  54642  2313006160 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΒΡΕΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 18-ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ  54643  2310810909 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΓ. - ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝ. Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ  54622  2310268288 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  54631  2310229768 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 140 ΠΛ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ  54249  2310301213 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΕΛΕΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Β.ΟΛΓΑΣ 166 - ΜΑΡΤΙΟΥ  54646  2310411514 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΜΙΣΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 102 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  54623  2310279064 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 94 - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ  54622  2310239072 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 36 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ  54644  2310848571 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 55 Α.ΤΟΥΜΠΑ  54453  2310989239 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 44 - ΚΑΜΑΡΑ  54621  2310220040 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ.ΑΣΙΑΣ 43 Κ. ΤΟΥΜΠΑ, ΕΥΘΕΙΑ ΘΥΡΑΣ 7 ΓΗΠ. ΠΑΟΚ  54351  2310922444 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2-ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΗΜ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ  55132  2310481585 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΚΛ. ΦΑΡΜ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 99 ΒΟΤΣΗ  55134  2310432612 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΧΑΤΖΗΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΑΛΛΙΔΟΥ 88 ΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΟΦΑ  55131  2310410222 
ΝΕΑΠΟΛΗ  ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 97  56728  2310621643 
ΠΥΛΑΙΑ  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΜΕΛΑ 22 - ΠΑΡΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ  55535  2310023026 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 14-ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ  56430  2310681919 
ΣΥΚΙΕΣ  ΦΛΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28  56625  2310637813 
 
Μεταμεσονύχτια Φαρμακεία (συνεχίζουν μέχρι 08:30 το επόμενο πρωί)
Περιοχή Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο
ΕΥΟΣΜΟΣ  ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 18 ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  56224  2310651666 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 76 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  54642  2313006160 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΒΡΕΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 18-ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ  54643  2310810909 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  54631  2310229768 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 44 - ΚΑΜΑΡΑ  54621  2310220040 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  ΧΑΤΖΗΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΑΛΛΙΔΟΥ 88 ΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΟΦΑ  55131  2310410222 
ΝΕΑΠΟΛΗ  ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 97  56728  2310621643 
ΠΥΛΑΙΑ  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΜΕΛΑ 22 - ΠΑΡΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ  55535  2310023026