Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Επιβολή Συμπληρωματικών Κρατήσεων σε Μερισματούχους του ΜΤΑ


Επιβολή Συμπληρωματικών Κρατήσεων σε Μερισματούχους του ΜΤΑ, λόγω Αύξησης των Βασικών Μισθών των Στρατιωτικών αναδρομικά από 01-08-2012. 
 
 
 
 
 
 
 


Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Παράταση κατά ένα μήνα της ρύθμισης για τις 100 δόσεις


Την παράταση κατά ένα μήνα της ρύθμισης των 100 δόσεων που λήγει Τρίτη 26 Μαΐου 2015, αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Η απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Οικονομικών λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της σημαντικής αύξησης της συμμετοχής των οφειλετών στη ρύθμιση. Τις τελευταίες μέρες η συμμετοχή των οφειλετών στη ρύθμιση έχει αυξηθεί σημαντικά και ανέρχεται στις 25.000 ημερησίως με αποτέλεσμα το σύνολο των αιτήσεων ένταξης σε αυτήν να υπερβαίνει τις 600.000 και το ρυθμιζόμενο ποσό τα 3,5 δισ. ευρώ.

Πηγή: Express.gr

«Ανεβαίνουν» σήμερα τα στοιχεία των δανείων στις δηλώσεις εισοδήματος


Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια της Δ.ΗΛΕ.Δ. να αναρτήσει τα ποσά με τις δόσεις των δανείων οι οποίες κατεβλήθησαν το 2014 από τους φορολογούμενους.

Η ανάρτηση είχε προγραμματισθεί για την περασμένη παρασκευή, ωστόσο η Δ.ΗΛΕ.Δ. διαπίστωσε αρκετά λάθη στα αρχεία των τραπεζών και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πιθανότατα σήμερα.

Η ροή στην υποβολή των δηλώσεων παραμένει μικρή αφού μέχρι χθες είχαν υποβληθεί μόλις 120.000 δηλώσεις.


Καταργείται το αυτόφωρο για ληξιπρόθεσμα χρέη έως 50.000 ευρώ


Δημοσιεύθηκε  η εγκύκλιος που κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.

Αναλυτικά τι ισχύει πλέον για το εν λόγω θέμα:

Ι. Θέματα επαναρρύθμισης ποινικού αδικήματος

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρ. 25 του ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα:

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας

Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, που αναδιατύπωνε την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας ως χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές αυτόφωρο. Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.

γ) Μεταβατικές διατάξεις

i) Δικαστικές αποφάσεις - Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων ή ένδικα μέσα)

Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται.

Εκκρεμείς αιτήσεις ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη που υπολείπονται του ποσού των 50.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.

ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών

Η κατά το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 1882/1990 αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 21-03-2015, και δεν συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.

Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας.

iii) Παραγραφή του αδικήματος που τελεί στην αυτόφωρη διαδικασία

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το αδίκημα κατέστη πλέον στιγμιαίο -όπως αναλύεται στο ανωτέρω σημείο (1β) της παρούσας - με χρόνο τέλεσης αυτού, το χρονικό σημείο παρέλευσης τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών. Κατά συνέπεια την ίδια χρονική στιγμή αρχίζει και η παραγραφή του αδικήματος, η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 και της παρ.3 άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα.

Για τα αδικήματα για τα οποία κατά την δημοσίευση του νόμου έχει μεν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το ληξιπρόθεσμο αυτών, δεν έχει όμως ακόμα συμπληρωθεί και το διάστημα που ορίζεται στην παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν. 3941/2011, ήτοι των είκοσι (20) μηνών του διαρκούς αδικήματος, η παραγραφή αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν. 4321/2015, δηλαδή την 21-03-2015.

δ) Επισημάνσεις

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δέσμια αρμοδιότητα. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και όποια ένσταση του φορολογουμένου, μπορεί να προβληθεί μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Για τις αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και ως εκ τούτου δεν έχει λήξει η αναστολή παραγραφής των χρεών τους, μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές παραγραφής χρεών που περιέχονται σε αυτές, με ημερομηνία την 21-03-2015.

ΙΙ. Θέματα εμφάνισης μάρτυρα στο ακροατήριο - σχετική η αρ. 5/2012 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Όπως είναι γνωστό, με το β εδάφιο της παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 3943/2011 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, σύμφωνα με το οποίο η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή δικαστηρίου εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής.

Με την ΠΟΛ.1151/13.7.2011 παρασχέθηκαν οδηγίες ως προς τη δυνητική εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και την αποφυγή εφαρμογής της σε περιπτώσεις που η μη εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δυνατόν να παρακωλύσει την εν γένει διαδικασία (λχ ως προς την άμεση λήψη των αποδείξεων από το δικαστήριο, αναγκαιότητα αντίκρουσης των υπό του κατηγορουμένου αναπτυχθέντων).

Εντούτοις, παρά την τήρηση των ανωτέρω και την έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα - Δικαστηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, παρατηρείται το φαινόμενο να αναβάλλεται η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων προκειμένου να εμφανιστούν οι απουσιάζοντες μάρτυρες της Φορολογικής Διοίκησης, με την ταυτόχρονη επιβολή σε αυτούς ποινών λιπομαρτυρίας, όπως αυτό άλλωστε διαπιστώνεται και στην αρ. 5/2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία θέτει υπόψη των αρμοδίων αρχών ότι η κατά τα ανωτέρω «ακολουθούμενη από τα δικαστήρια πρακτική της επιβολής ποινών λιπομαρτυρίας στις ως άνω περιπτώσεις, καίτοι η εμφάνιση των μαρτύρων δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι σύννομη, θέτοντας ως εκ τούτου εκποδών το σαφές γράμμα του νόμου». Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά της αρ. 5/2012 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν συντάσσεται έγγραφη ενημέρωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Δικαστήριο.

ΙΙΙ. Κατάργηση υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων αιτήσεων ποινικής δίωξης

Με τα αρ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012, ΔΝΥ Α 1110179 ΕΞ 26.7.2012 και ΔΝΥ Α 1137554 ΕΞ 2013 /5.9.2013 έγγραφα, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ανά τρίμηνο (και το αργότερο εντός 10ημέρου από την πάροδο του τριμήνου) υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, μεταξύ άλλων, των αιτήσεων ποινικής δίωξης στο εσωτερικό δίκτυο (INTRANET) του Υπουργείου (http://10.16.5.21).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών είναι δυνατόν να εξάγ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Τριετούς φοίτησης γίνονται οι σχολές υπαξιωματικών


   

                Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΔ

Σε εξέλιξη είναι διαδικασία τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προκειμένου η φοίτηση στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμενων από διετής να επεκταθεί σε τρία έτη. Ήδη για τη Σχολή
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η σχετική τροποποίηση, που αποτελεί τομή στο χώρο των ΑΣΣΥ, συντελέστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 699/24-04-2015, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Τόσκα.
Ο ίδιος απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του Ποταμιού κ.Μαυρωτά και Ψαριανού αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι πρόθεση της παρούσης πολιτικής ηγεσίας είναι να συνεργαστεί με το καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης όλων των ΑΣΣΥ σε τριετή κύκλο σπουδών, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν δυνατότητα αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να έχουν δυνατότητα εισαγωγής με κατατακτήριες στην Τριτοβάθμια.
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός κατά το παρελθόν με το άρθρο 15 του Ν3404/2005, δινόταν η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΑΣΣΥ, να εισέρχονται με κατατακτήριες εξετάσεις τριών μαθημάτων ή με βάση το βαθμό πτυχίου σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτή η δυνατότητα δεν δίνεται πλέον, δυνάμει του άρθρου 57 του Ν4186/2013.
http://www.news.gr/

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ::23/5/2006 Ο Σμηναγός Κώστας Ηλιάκης χάθηκε στον εναέριο χώρο μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης

 Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης : ΑΘΑΝΑΤΟΣ

          

Επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμην του Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη

«Του ανδρειωμένου ο θάνατος… θάνατος δε λογιέται»
Άξιος και Αθάνατος !

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε πως την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο «Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη», στη νήσο Κάρπαθο.
Εννέα χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Μαΐου από τον θάνατο του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, στον ουρανό της Κάρπαθου, σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικού RF4.

 

 

Τα αποκαλυπτικά ημερολόγια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων

23.05.2015 
Image
Σαν σήμερα  ο Κώστας Ηλιάκης χάθηκε στον εναέριο χώρο μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης.Το F 16 του συγκρούστηκε με τουρκικό αεροσκάφος που προσπαθούσε να προσεγγίσει τη Κρήτη και να εντοπίσει τις θέσεις των S 300.Για τις συνθήκες κάτω από  τις οποίες έγινε η σύγκρουση,έχουν γραφτεί πολλά και όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για μια δολοφονική ενέργεια του Τούρκου χειριστή.

Τα όσα ακολούθησαν το χαμό του Κώστα Ηλιάκη και την επιχείρηση έρευνας-διάσωσης περιγράφονται με λεπτομέρειες στα ημερολόγια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων.

Μέσα από τις καταγραφές των γεγονότων αποκαλύπτεται πόσο "φοβισμένα" είχε αντιμετωπιστεί η κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση των δύο μαχητικών στον αέρα και η βιασύνη της ελληνικής πλευράς να παραδοθεί ο Τούρκος πιλότος στο πλήρωμα τουρκικού ελικοπτέρου έρευνας διάσωσης.


23 Μαίου 2006.

Τέσσερα ελληνικά F-16,διατάσσονται να απογειωθούν από αεροδρόμιο της Κρήτης,με αποστολή την αναγνώριση-αναχαίτιση, τεσσάρων τουρκικών μαχητικών που συνόδευαν φωτογραφικό αεροσκαφός της τουρκικής ΠΑ. Οι έλληνες χειριστές ενημερώνονται ότι στη θαλάσσια περιοχή ,πλέει και τουρκική φρεγάτα.

Ο τουρκικός σχηματισμός είχε στόχο να συνοδεύσει το φωτογραφικό RF-4 ,μέχρι τα παράλια της Κρήτης. Η εμμονή της Άγκυρας να εντοπίσει τις θέσεις που είχαν αναπτυχθεί τα αντιπυραυλικά συστήματα S-300,ήταν πια γνωστή στους έλληνες χειριστές.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι,τα ελληνικά F-16,είχαν προσεγγίσει το τουρκικό σχηματισμό. Ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης, πλησίασε το φωτογραφικό αεροσκάφος κατόπιν εντολής από το ΑΤΑ,για να καταγράψει τον εξοπλισμό του.
Χωρίς καμμία προειδοποίηση ο τούρκος σμηναγός Ιμπραήμ Χάλι,πραγματοποίησε ένα φονικό ελιγμό πέφτοντας με το F-16 του,πάνω στη καλύπτρα του αεροσκάφους του Κ.Ηλιάκη,ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Ο τούρκος πιλότος κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα και λίγα δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε στη θάλασσα.

Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο χειρισμός μιας κρίσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις ανεξέλγκτες. Μαχητικά οπλιμσμένα αεροσκάφη και των δύο χωρών απογειώνονται και πετούν προς τη περιοχή μεταξύ Καρπάθου-Κρήτης. Μυρίζει μπαρούτι και μια σπίθα αρκεί για να προκαλέσει έκρηξη.

Στο υπόγειο του ΥΕΘΑ, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται ήδη ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Πανγιώτης Χινοφώτης. Σύντομα έφθασε και ο τότε υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Έχει διαταχθεί ήδη πλήρης ετοιμότητα αλλά είναι σαφές ότι οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν απαιτούν λεπτότητα.

Tα ημερολόγια του ΕΘΚΕΠΙΧ. Καταγράφουν λεπτό προς λεπτό ότι συνέβη εκείνο το τραγικό μεσημέρι της 26ης Μαίου 2006 στην περιοχή μεταξύ Καρπάθου-Κρήτης. Πως ενοπίστηκε ο Τούρκος πιλότος που σκότωσε τον Κ.Ηλιάκη ,πως αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια από ελικόπτερο Super Puma τραβώντας ακόμη και πιστόλι εναντίον των πιλότων μας και τελικά πως αποφασίσαμε να τον παραδώσουμε!
Σ΄ αυτή τη σελίδα περιγράφονται οι πρώτες ενέργειες που έγιναν,ώστε η ελληνική στρατιωτική μηχανή να τεθεί σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο. Το ελικόπτερο Super Puma, έχει ήδη διαταχθεί να απογειωθεί και το πετρελαιοφόρο πλοίο CENTURY έχει ενημερώσει ότι πλέει προς τη περιοχή όπου έχει εντοπιστεί ο Τούρκος πιλότος Ιμπραήμ Χάλι.

Το δεξαμενόπλοιο μαζεύει από τη θάλσσα τον Τούρκο,ο οποίος έχει εντοπιστεί από το ελικόπτερό μας ,αλλά αρνείται την βοήθειά του.
Η ομάδα διάσωσης αποβιβάζεται στο δεξαμενόπλοιο κι έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τούρκο χειριστή. Παρά το σοκ της εγκατάλειψης ο Χάλι είναι σκληρός. Εκτελώντας προφανώς τις εντολές των ανωτέρων του αρνείται πεισματικά να μπει στο ελικόπτερο. Ξέρει ότι έχει προκαλέσει το θάνατο ενός Έλληνα πιλότου κι αυτό μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειες. Όταν πιέζεται από τους Έλληνες,τραβάει πιστόλι και απειλεί! Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και η ένταση,όχι μόνο στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου ,αλλά και στον αέρα είναι τεταμένη. Εκείνη τη στιγμή στον αέρα βρίσκονται 120 μαχητικά αεροσκάφη,ελληνικά και τουρκικά,όλα πάνοπλα! Ήδη έχει φθάσει και τουρκικό ελικόπτερο για να πάρει τον Τούρκο.

Η ώρα είναι 14.29. Η εντολή που φθάνει από το ΕΘΚΕΠΙΧ είναι μεν σαφής αλλά προκαλεί απορίες:
“Εντολή Α/ΓΕΕΘΑ για παράδοση τούρκου πιλότου στο τουρκικό πλήρωμα διάσωσης με τρόπο όμως ώστε να φανεί ότι η παράδοση έγινε από την ελληνική προς τη τουρκική πλευρά.Η παράδοση να καταγραφεί από κάμερα”.

Η ουσία του θέματος είναι ότι οι Τούρκοι που εκείνη την ημέρα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να φωτογραφίσουν τις θέσεις των συστημάτων S-300, κατόρθωσαν ασκώντας στρατιωτική πίεση στην Ελλάδα να επιβάλουν τις θέσεις τους. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Τούρκος που έπεσε στο Αιγαίο παραδίνονταν μ΄ αυτό το τρόπο στους συμπατριώτες του. Αφού πρώτα είχε σκοτώσει έναν Έλληνα χειριστή.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΑ / Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

Παρακαλούνται οι κατωτέρω συνάδελφοι μέλη  του  Παραρτήματος Θεσσαλονίκης 
 να επικοινωνήσουν με την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλον'ικης για να παραλαβουν τιμητικά διπλώματα από την ενεργό υπηρεσία τους
Τηλ επικοινωνίας 2310264459 Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-12:00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ .ΒΑΘΜΟΣ Ε.Α
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AΣΜΧΟΣ
ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΓΡΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΓΕΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΤΧΟΣ
ΓΚΑΡΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΜΩΝ ΑΣΜΧΟΣ
ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΓΟΣ
ΔΟΝΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΔΡΟΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΖΕΛΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΖΩΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ YΠΤΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΙΜΩΝ AΣΜΧΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΜΧΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΓΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΤΧΟΣΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΤΧΟΣ
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΛΑΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΑΝΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΤΧΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΙΣ ΣΑΒΒΑΣ AΣΜΧΟΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΝΤΑΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ YΠΤΧΟΣ
ΞΩΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΜΧΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΓΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣΠΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΑΠΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠΤΧΟΣ
ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΜΧΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΣΙΟΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΣΙΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΓΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΤΑΡΑΛΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AΣΜΧΟΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΤΧΟΣ
ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΜΧΟΣ
ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΤΣΙΤΣΗΣ IΩΑΝΝΗΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΤΧΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΜΧΟΣ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΜΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ AΣΜΧΟΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΜΧΟΣ