Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου PDF Εκτύπωση E-mail


Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του σχέδιου νόμου "Ρυθμίσεις Άλλων Συνταξιοδοτικών Θεμάτων...." (ως κατωτέρω σχολιασμός) και κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  Άρθρο10, ΚΕΦ. Γ΄ παραγρ.7 ( ΦΕΚ 229/19-11-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄),  από 1/1/2013, ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Κάτω από αυτή την λογική να περιμένουμε λοιπόν πώς στις συντάξεις που θα κατατεθούν στους λογαρισμούς των δικαιούχων την 31/1/2013,

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών, αναρτήθηκε επιτέλους προς δημόσια διαβούλευση (όπως σας είχαμε πληροφορήσει) το σχέδιο νόμου, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει βελτιωτικές τροποποιήσεις (?) , ως προς το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα καθως και μερικές αλλαγές στη συνταξιοδότησή τους αλλά και στον τρόπο εκδίκασης των προσφυγών τους απέναντι στο Γ.Λ.Κ. . Συγκεκριμένα :
-Προβλέπεται προκαταβολή συντάξεως μέχρι την οριστική έκδοση της συνατξιοδοτικής πραξεως και καταβολής των συνταξίμων αποδοχών,σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία,προσαυξημένου με το πενήντα τοις εκατό(50%) του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, για ΟΣΟΥΣ όμως έχουν ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΊ ΑΠΟ 1-1-1993 και μετά και έχουν  θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλα και δεν έχουν απολυθεί λόγω ανικανότητας.
-Καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία εκδόσεως της συνταξιοδοτικής πράξης
(εντός 6μηνου από την πρωτοκόλληση στο Γ.Λ.Κ.) καθως και αποστολής των δικαιολογητικών απο την Υπηρεσία του ενδιαφερομένου(εντος 2μηνου απο την ημερομηνία εκδοσης του οικείου ΦΕΚ)

-Καταργείται η Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968. Η Επιτροπή αυτή έχει ως έργο την εκδίκαση ενστάσεων των ενδιαφερομένων κατά συνταξιοδοτικών πράξεωνπου τους αφορούν. Οι συνταξιοδοτικές πράξεις μπορούννα προσβληθούν είτε με ένσταση ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής, είτε με έφεση ενώπιον του αρμοδίουΤμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων της καταργούμενης Επιτροπής είναι απορριπτικές για τον ενδιαφερόμενο, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να προσφύγεικατά των αποφάσεών της στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώ ήδηείχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο περίπου 2 έτη)αναμένοντας την απόφαση της Επιτροπής
-Προκειμένου να καταστεί ευχερής η άμεση είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε υπαλλήλους και στρατιωτικούς που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν εν ενεργεία αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά από το ποσό της προκαταβολής έναντι σύνταξης, σε περίπτωση δε που αυτό δεν επαρκεί το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, παρακρατείται από τα αναδρομικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του.
-Καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 169/2007 που  προβλέπουν ότι οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη από φαση Του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση πράξης αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, χωρίς περιορισμό από προθεσμία, εφόσον με την πράξη αυτή θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, προκειμένου ο υπάλληλος να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
-Η περικοπή της σύνταξης κατά 70% για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου απασχολούνται στο δημόσιο τομέαέχουν εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του τομέα αυτού, των οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-Για το εργασιακό των αποστράτων : αν και πάλι δεν αποσαφηνίζεται ρητώς "η παραγραφος 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ουσιαστικά του άρθρου 16 του ν. 3863/2010)", εντούτοις στις επομένες παραγράφους προχωρά στην μερική εξομοίωση των καθεστώτων απασχολουμενων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ,με προβλεπόμενες  εξαιρέσεις  για τους πολύτεκνους τους οποίους το ένα τέκνο ειναι ανήλικο ή σπουδάζει, τις πολεμικές συντάξεις-συντάξεις παθόντων, αλλα χωρίς να μνημονεύει τίποτα, για το καθεστώς των 30-60 ημερομισθίων των αυτοαπασχολούμενων των Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. Επίσης δεν γινεται μνεία καθόλου για τις εξαιρέσεις της εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου και συγκεκριμένα για το 10ωρο μερικής απασχόλησης και την αυατασφάλιση λόγω ιδιότητας και όχι ένεκα εργασίας. Τέλος και ειδικά για τους Στρατιωτικούς  μετα το 60ο ετος, το 55ο  και το 53ο, εμφανίζεται και ακόμα ένας "ηλικιακός ρατσισμός" το 47ο έτος της ηλικίας, έτος που ορίζεται  συμφωνα με το σχέδιο νόμου, ως όριο ηλικίας αναστολής καταβολής της σύνταξης τους.
Συμπερασματικά και ερμηνευοντας το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εκτιμούμε πως δεν επιλυει τα υφιστάμενα προβλήματα των συναδέλφων μας, που επιθυμουν να εργασθούν (πλην ελαχίστων άρθρων) και εμμένουμε στην θέση μας, για καταθεση της τροπολογίας που έχουμε συντάξει, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.
Παράλληλα προτρέπουμε το σύνολο των συναδέλφων Σασιτων και μη, να προστρέξουν στην οικεία σελίδα όπου έχει αναρτηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (open gov) να εκφράσουν και δημόσια τις θέσεις-ενστάσεις-προατσεις-παρατηρήσεις  τους ( http://www.opengov.gr/minfin/?p=1803).
Γ.Αντωνιάδης
ΠΗΓΗ : Σ ΑΠΟΦ ΣΣΑΣ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2013H  ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα  την Τετάρτη 16/1/2013 στο κέντρο FOCUS  13ο  χιλιόμετρο Θες/νικης –Περαίας
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,  ο Δκτης Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ , ο Δκτης 113Π.Μ , ο Δκτης  1Ο Κ.Ε.Π. ο Υπδκτης 350 ΠΒΚ , ο Δντης Περιφερικού Κέντρου Μετεωρολογίας Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος ΕΑΣ Θεσσαλονίκης , ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ Θεσσαλονίκης  , ο Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων  Λιμενικού Σώματος , ο Πρόεδρος Αποστράτων Αξκων Στρατού Μακεδονίας –Θράκης , ο Επίτιμος Πρόεδρος Αερολέσχης Θεσσαλονίκης .
 Στην εκδήλωση  ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Σμχος ε.α Ιωάννης Γιαπουτζίδης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους  και   ευχαριστούν θερμά για την παρουσία του στην εκδήλωση.Κατόπιν ο ιερέας  ευλόγησε την πίτα και ακλούθησε  κοπή της βασιλόπιτας από τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης   ενώ το φλουρί έπεσε στη σύζυγο του Σμχου ε.α Μπαλασά Δημητρίου  με δώρο 100 €
 Μετά την εκδήλωση ακολούθησε δεξίωση  στην οποία οι καλεσμένοι γεύτηκαν τα θαυμάσια εδέσματα του κεντρου διασκέδασης FOCUS  και  ακολούθησε γλέντι με ζωντανή μουσική μέχρι αργά το βράδυ.
                          
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΆΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΏΝ 2013

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΆΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΏΝ  2013

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΊΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΆΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΣΤΟ:ΣΤΟ SITE ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ  
Α. ΣΥΝΤΆΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΓΛΚ 
Β. ΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΤΑ& ΕΚΟΕΜΑ
 .


ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΌσοι απόστρατοι συνάδελφοι διαπιστώσουν την 31η Ιανουρίου 2013 (ή το διαπίστωσαν ήδη απο τον προηγούμενο μήνα), ότι περικόπηκε ολοσχερώς η σύνταξή τους ή μειώθηκε μέρος αυτης, "κατά τας προσταγάς" του Γ.Λ.Κ., λόγω της δήλωσής τους ό,τι, από 1-1-2013 εργάζονται, θα τους προτρέπαμε να καταθέσουν (δια ζώσης ή με συστημένη"επί αποδειξει παραλαβής"  αίτηση θεραπείας   (Αναρτηθηκε η αιτηση στον Συνδεσμο αποφοιτων ΣΣΑΣ), με την οποία ζητείται η παύση των εν λόγω περικοπών, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2013 (εν αναμονή, της θέσεως που θα λάβει ο αρμόδιος Υπουργός, στην ερώτηση που κατατέθηκε την 17/1/2013, στη Βουλή των Ελλήνων.

ΠΗΓΗ :ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ


Κατατέθηκε η ερώτησή στη Βουλή των Ελλήνων ,αναφορικά με το εργασιακό των αποστράτων