Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Εγγραφή Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο Βρεφονηπιακό (Β/Ν) Σταθμό του 251 ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2013-2014 (9/4/2013)


Yποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής τέκνων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, στο Β/Ν Σταθμό που λειτουργεί στο 251 ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2013-2014.
Δικαίωμα εγγραφής στο Β/Ν Σταθμό, έχουν όσα νήπια συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 5 ετών, δηλαδή εκείνα που έχουν γεννηθεί από 1-1-2008 έως 31-12-2008 και είναι τέκνα στρατιωτικού και του πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, το οποίο υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος.
Για την επιλογή εγγραφής ενός νηπίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό:
  1. Η αίτηση για το στρατιωτικό προσωπικό, θεωρημένη από το Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού του αιτούντος.
  2. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του νηπίου (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης).
  3. Δικαιολογητικά από τα οποία να πιστοποιείται ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα για το στρατιωτικό της ΠΑ, απαιτείται η θεωρημένη αίτηση από τη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού της Μονάδας του, ενώ για τον έτερο γονέα βεβαίωση εργασίας, του τελευταίου μήνα, από τον οικείο εργοδότη και τον ασφαλιστικό του φορέα.
  4. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθεται.
 2. Πολιτικό Προσωπικό:
  1. Η αίτηση για το πολιτικό προσωπικό, θεωρημένη από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού του αιτούντος.
  2. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του νηπίου (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης).
  3. Δικαιολογητικά από τα οποία να πιστοποιείται ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα για το πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, απαιτείται η θεωρημένη αίτηση από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, ενώ για τον έτερο γονέα βεβαίωση εργασίας, του τελευταίου μήνα, από τον οικείο εργοδότη και τον ασφαλιστικό του φορέα.
  4. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθεται.
Δικαίωμα εγγραφής κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας έχουν τα νήπια, ανεξάρτητα εάν ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος, εφόσον εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ, σε ειρήνη ή πόλεμο.
 2. Πολυτέκνων.
 3. Γονέων ανηκόντων στη κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 4. Παιδιών ορφανών από τον ένα ή και τους δύο γονείς.
 5. Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εφόσον την επίβλεψη έχει το μέλος που υποβάλλει την αίτηση.
 6. Αγάμων μητέρων.
 7. Προσωπικού που υπηρετεί ή εργάζεται σε Β/Ν Σταθμό της Π.Α.
Όσοι έχουν δικαίωμα κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Οι αιτήσεις για την επιλογή της εγγραφής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί/αποσταλεί στην Γραμματεία του Β/Ν Σταθμού του 251 ΓΝΑ έως 20-5-2013, προκειμένου οι πίνακες των επιλεγέντων τέκνων προς εγγραφή, για το τμήμα του Νηπιαγωγείου να αναρτηθούν στον Β/Ν Σταθμό στις 30-5-2013, διαφορετικά θα ορίζονται ως εκπρόθεσμες.
Στη συνέχεια η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή των επιλεγμένων νηπίων για το Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Ιουνίου 2013 στο 1o Νηπιαγωγείο Παπάγου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός Μαΐου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου