ΜΕΛΗ


                            ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΑΑΑ/ΠΑΡ . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι τα κατωτέρω:
 ΤΑΚΤΙΚΑ (Τ):
Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστές), οι οποίοι αφού αποστρατευθούν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
    α.  Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος με το ΦΕΚ της Αποστρατείας τους
    β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
    γ. Δύο (2) φωτογραφίες
    δ. Καρτέλα Τακτικού Μέλους συμπληρωμένη (παρέχεται  απο την ΕΑΑ)
  

    Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος απόστρατος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
   ΟΡΦΑΝΙΚΑ (Ο):   Μπορούν να γίνουν η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:         
   α. Αιτηση  (υπόδειγμα υπ αριθ 1)
   β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
   γ. Δύο (2) φωτογραφίες
  δ. Καρτέλα Ορφανικού Μέλους συμπληρωμένη  (παρέχεται  απο την ΕΑΑ).
   ε. Βεβαίωση Μερίσματος του ΜΤΑ
 Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος δικαιούχος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Π):
      Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστες), οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
   α. Έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την σχέση τους με την Πολεμική Αεροπορία
     β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
      γ. Δύο (2) φωτογραφίες
   δ. Καρτέλα Προαιρετικού Μέλους συμπληρωμένη(παρέχεται  απο την ΕΑΑ).
   
   Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Με την εγγραφή του το Προαιρετικό μέλος εάν επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα της Ενώσεως (ΗτΑ) θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ταμία για την συνδρομή, την οποία θα πρέπει να καταβάλει.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η Π.Α. (πχ  Λέσχη 113 ΠΜ Περαίας - ΣΕΠΑ  ΚΕΔΑ κλπ)
 Δικαιούνται κάρτα εισόδου για τις ευκολίες, τις οποίες παρέχει η ΠΑ, οι κάτωθι:
    α) Η Σύζυγος
   β) Τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας
   γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων
   δ) Τα άγαμα αδέλφια (άρρενα – θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προστατεύονται από τον ίδιο.
     ε) Τα εγγόνια μέχρι 25 ετών μαζί με τους γονείς τους, εφ’ όσον ο γονέας του τέκνο του Μέλους είναι έως 50 ετών. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
   α. Αίτηση  (υπόδειγμα υπ αριθ 1).
 β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γ. Σε περίπτωση που υπάρχουν γαμπροί ή νύφες χρειάζεται και     ληξιαρχική πράξη γάμου.
 δ. Μία ( 1 )φωτογραφία για κάθε μέλος.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ Ε.Δ    (πχ  Πρατηριο στρατού )
 Δικαιούνται κάρτα εισόδου για τις ευκολίες, ( η υποβολη  των δικαιολογητικών γινεται στο 3ο ΣΣ )
 οι κάτωθι:
    α) Η Σύζυγος
   β) Τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας
   γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων
   δ) Τα άγαμα αδέλφια (άρρενα – θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προστατεύονται από τον ίδιο.
     ε) Τα εγγόνια μέχρι 25 ετών μαζί με τους γονείς τους, εφ’ όσον ο γονέας του τέκνο του Μέλους είναι έως 50 ετών. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  α. Αίτηση  (υπόδειγμα υπ αριθ 2).
 β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γ. Σε περίπτωση που υπάρχουν γαμπροί ή νύφες χρειάζεται και     ληξιαρχική πράξη γάμου.
 δ. Μία ( 1 )φωτογραφία για κάθε μέλος.


 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ  Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )ΛΑΦΘ)

Σύμφωνα με τη Φ 950,2/202/271899/Σ 1395/4-12-2012/ΓΕΣ/ΔΕΝΗΜ.&ΔΗΓΜ ΣΧ. Όλες οι λέσχες  των ΕΔ θεωρούνται διακλαδικές και επιτρέπεται η είσοδος ΧΩΡΙΣ  καταβολή χρηματικού ποσού για τους  εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς των ΕΔ (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και τα μέλη αυτών

Συνεπώς σύμφωνα με την ανωτέρω διαταγή στις Λέσχη Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)   Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  τηλ  2310-893570  η διαδικασία εισόδου είναι:  
    1 Οι εν ενεργεία και  εν αποστρατεία   της Πολεμικής Αεροπορίας με την  υπηρεσιακή ταυτότητα   τους
   2  Τα προστατευόμενα μέλη  για την έκδοση Δελτίου Εισόδου απαιτείται:
      α. Φωτογραφίες μέγεθος ταυτότητας  2
      β. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας μέλους
      γ. Φωτοτυπία  υπηρεσιακής ταυτότητας  στρατιωτικού που προστατεύει τα μέλη
      δ.   Πιστοποιητικό Σπουδών σε περίπτωση  που το μέλος είναι άνω των 18 ετών

 Η έκδοση  κάρτας εισόδου γίνεται στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης  στο Γραφείο Χρηματικού (Ισόγειο γραφείο πρώτο δεξιά  μετά την είσοδο).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο  ΛΑΦΘ   Τηλ 2310-893570  η στην ΕΑΑΑ/ ΠΑΡ ΘΕΣ-ΝΊΚΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 
Σε περίπτωση κατκαταβολής ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ  στρατιωτικού  (εν αποστρατεία  απαιτουνται :
 α. Αίτηση  προς πλησιέστερη Πολεμικη Μονάδα  (υπόδειγμα υπ αριθ 3).
 β. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου(πρωτότυπη η επικυρωμένη φ/α)
 γ. Πιστοποιητικό Συνταξης απο ΓΛΚ(πρωτότυπο)
 δ. Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών(πρωτότυπο) .
 ε. Βεβαίωση  κατλαθεσης Βιβλιαρίου υγείας απο οικεία Νομαρχιακη Περιφέρεια του εκλιπόντος (πρωτότυπη)
 στ.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πλησιεστέρων συγγενών απο οικείο Δημο (επικυρωμένο φ/α)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου