Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών για τις εκλογές

Με επείγουσα εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη που στάλθηκε στη Βουλή, στις δικαστικές αρχές, τους Περιφερειάρχες, τους δικηγορικούς συλλόγους και τους δήμους όλης της χώρας, ρυθμίζονται λεπτομέρειες των προσεχών δημοτικών, περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαίου, καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαίου.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4239/2014.
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 43 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καθώς και θέματα ευρωεκλογών και βουλευτικών εκλογών.
Ειδικότερα:

Α. Ρυθμίσεις που αφορούν τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
Α1. Ημερομηνία διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 για τις ημερομηνίες διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ορίζεται ότι στις 18 Μαΐου 2014 θα διενεργηθεί η ψηφοφορία («α΄ γύρος») για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 9 και 114 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
Η ψηφοφορία για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διενεργηθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2014.
Την ίδια ημέρα θα επαναληφθεί η ψηφοφορία («β΄ γύρος») στους δήμους ή στις περιφέρειες στους οποίους δεν αναδείχθηκε επιτυχών συνδυασμός την προηγούμενη Κυριακή.

Α2. Προεκλογική περίοδος
Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται επίσης ότι η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει πλέον με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που έχει σημασία ιδίως όσον αφορά την εκκίνηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ. 68 του π.δ. 26/2012, κατά την έκταση που αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 4239/2014.

Β. Ρυθμίσεις για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Β1. Διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και εφόρων
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 για το διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους, εφεξής ισχύει ότι οι εν λόγω αντιπρόσωποι και οι έφοροι ορίζονται από τον Άρειο Πάγο, ώστε να προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι θα ασκήσουν καθήκοντα κατά τις δυο Κυριακές και σε όλες τις ψηφοφορίες, οι ίδιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Γ. Ρυθμίσεις για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις βουλευτικές εκλογές.

Γ1. Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4, ως προς τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (δηλ. μειώθηκε από 15 σε 10 ημέρες). Εξακολουθεί βεβαίως να ισχύει ότι, οι αποφάσεις αυτές, κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και διά του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο .
Ακολούθως, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα σε δέκα (10) ημέρες [επήλθε αντίστοιχη μείωση από 15 σε 10 ημέρες] το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αποστέλλει πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια στον Άρειο Πάγο.

Γ2. Προθεσμία αποστολής ονομαστικών καταλόγων για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
Οι ονομαστικοί κατάλογοι των διοριστέων δικαστικών αντιπροσώπων που προσδιορίζονται με στοιχεία β΄ έως και στ΄ και η΄ στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) αποστέλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (δηλ. μειώθηκε ο χρόνος από 15 σε 10 ημέρες).

Δ. Ρυθμίσεις για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Κατάρτιση συνδυασμών
Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 για την προθεσμία κατάρτισης συνδυασμών η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου [δηλ. επήλθε μείωση κατά μία (1) ημέρα].
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ Α΄ 43, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης  διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις», όπου και περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
Τέλος επισημαίνεται ότι διεξοδικότερη αναφορά στα θέματα αυτά θα γίνει με την αναλυτική εγκύκλιο των οδηγιών για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών του Μαΐου 2014, η οποία και θα αποσταλεί έγκαιρα.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι καταγεγραμμένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ( www . ypes . gr), στην ενότητα «Εκλογές → Εγκύκλιοι → Αποφάσεις»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου