Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Χρηματοδότηση έως και 20.000 ευρώ για νέους αγρότες.

  Ποια γεωργικά προϊόντα επιδοτούνται

Ξεκινούν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις από τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα ώστε να λάβουν επιδότηση έως και 20.000 ευρώ για να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο και να καλλιεργήσουν τη γη τους.
Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr στο πρόγραμμα νέων αγροτών 2014 που ξεκινά στις 18 Μαρτίου, αναμένεται ότι θα ενταχθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών.

Στόχος του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» , όπως ονομάζεται το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ είναι να διευκολυνθούν οι νέοι αγρότες κατά την αρχική τους εγκατάσταση στην ύπαιθρο.

Ένας υποψήφιος, ο οποίος δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή την αγροτική ιδιότητα, θα πρέπει να κάνει 5 απαραίτητες ενέργειες πριν την υποβολή της αίτησης του.

Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει τα αγροτεμάχια στην ΟΣΔΕ εφόσον δεν έχει κάνει τα προηγούμενα έτη.

Αφού γίνει η δήλωση καλλιέργειας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στον ΟΓΑ.

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα απαραίτητη είναι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου. Υποβολή αίτησης και επιχειρηματικού σχεδίου στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των κατά τόπους Νομαρχιών (Περιφερειακών Ενοτήτων).


Προϋποθέσεις δικαιούχων

Συγκεκριμένα δικαιούχοι νέοι αγρότες για να λάβουν την επιδότηση με το νέο πρόγραμμα είναι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
Οι δικαιούχοι πρέπει παράλληλα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Για να τηρείται ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.


Ποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης

- Νομικά πρόσωπα (εταιρείες).

- Φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο παρελθόν, ή είχαν τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 προηγούμενα έτη.

- Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι εποχικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης). Η περιστασιακή απασχόληση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.

- Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

- Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

- Οσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς. Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών.

- Οσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης.

- Οι σπουδαστές - φοιτητές.


Πόσο επιδότηση θα χορηγηθεί

Το ύψος της χρηματοδότησης έχει ανώτατο όριο 20.000 ευρώ και κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Δηλαδή:

Όσοι διαμένουν σε:

- Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.

- Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ, και

- Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, αυτά τα ποσά προκύπτουν αφού ληφθούν υπόψη τα τρία παρακάτω κριτήρια:

- Η περιοχή μόνιμης κατοικίας:

Ορεινή - 7.500 ευρώ.

Μειονεκτική - 5.000 ευρώ.

Λοιπές περιοχές - 2.500 ευρώ.

- Ο προσανατολισμός παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

Κτηνοτροφική - 7.500 ευρώ.

Φυτική - 7.500 ευρώ.

Μεικτή - μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.

- Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ.

80%-120% του εισοδήματος αναφοράς - 2.500 ευρώ.


Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε ευρώ - κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000

Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000

Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000

Θεσσαλίας 13.600.000

Ηπείρου 5.100.000

Ιονίων Νήσων 1.400.000

Δυτικής Ελλάδος 15.500.000

Στερεάς Ελλάδος 5.900.000

Πελοποννήσου 14.700.000

Αττικής 700.000

Βορείου Αιγαίου 7.400.000

Νοτίου Αιγαίου 1.600.000

Κρήτης 22.800.000

ΣΥΝΟΛΟ 140.000.000


Ποιες καλλιέργειες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες επιδοτούνται

1.    Αγγούρι θερμοκηπίου

2.    Ακτινίδια

3.    Αμπέλι VQPRD

4.    Αραβόσιτος χλωρός

5.    Αρωματικά φυτά

6.    Αχλάδια

7.    Αχλάδια κοντούλες

8.    Βατόμουρα

9.    Βερίκοκα

10.    Βιομηχανικά κηπευτικά

11.    Βύσσινα

12.    Γλαστρικά θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου

13.    Γλυκάνισο

14.    Δαμάσκηνα νωπά

15.    Δαμάσκηνα ξηραμένα

16.    Δρεπτά (κομμένα) άνθη θερμοκηπίου

17.    Δρεπτά (κομμένα) άνθη υπαίθρου

18.    Ελιά ελαιοποιήσιμη

19.    Ελιές βρώσιμες

20.    Ζαχαρότευτλα

21.    Hλίανθος

22.    Καπνά ανατολικού τύπου

23.    Καπνά καμπά-κουλάκ

24.    Καπνά μαύρα, τσεμπέλια

25.    Καπνά μπασμά

26.    Κεράσια

27.    Κολοκυθόσπορος πασατέμπος

28.    Κρεμμυδάκια, σκορδάκια νωπά

29.    Κρόκος

30.    Λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ

31.    Κίτρα, κουμ κουάτ

32.    Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου

33.    Λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο

34.    Λωτοί

35.    Μανιτάρια πλευρώτους

36.    Μαρούλι

37.    Μαστίχα

38.    Μηδική (σα/oς)

39.    Μηδική σπόρος

40.    Μήλα

41.    Μπάμιες

42.    Μπανάνες

43.    Νεκταρίνια

44.    Πιπεριές υπαίθρου

45.    Πορτοκάλια Βαλέντσια

46.    Πορτοκάλια κοινά

47.    Πορτοκάλια ομφαλοφόρα

48.    Ρητίνη ανά στρέμμα

49.    Ροδάκινα

50.    Ροδάκινα βιομηχανικά

51.    Σκόρδα ξερά

52.    Σόργο (σκούπα)

53.    Σουσάμι

54.    Σποροπαραγωγή (μπάμιες-πιπεριέςς)

55.    Σταφίδα κορινθιακή (ξερή)

56.    Σταφίδα σουλτανίνα (ξερή)

57.    Σύκα ξερά

58.    Τομάτα επιτραπέζια υπαίθρου

59.    Τομάτα θερμοκηπίου

60.    Φασολάκια υπαίθρου

61.    Φράουλες

62.    Φυτώρια ανθοκομικών

63.    Φυτώρια ελιάς

64.    Φυτώρια λαχανικών

65.    Αβοκάντο

66.    Αγγούρια υπαίθρου

67.    Αγκινάρες

68.    Αμπέλι οινοποιίας κοινό

69.    Αμπέλια επιτραπέζια

70.    Αμύγδαλα

71.    Αραβόσιτος

72.    Αραχίδα

73.    Βαμβάκι

74.    Βίκος

75.    Βρώμη-σίκαλι

76.    Καπνά Μπέρλεϊ

77.    Καπνός Virginia

78.    Καρπούζι

79.    Καρύδια

80.    Κάστανα

81.    Κολοκυθάκια θερμοκηπίου

82.    Κορόμηλα-τζάνερα

83.    Κουκιά

84.    Κουνουπίδι

85.    Κοφτολιβάδα

86.    Κρεμμύδια ξερά

87.    Κριθάρι

88.    Κυδώνια

89.    Λάχανο

90.    Λοιπά κηπευτικά θερμοκηπίου

91.    Λοιπά όσπρια βρώσιμα

92.    Μέσπιλα (μούσμουλα)

93.    Μπανάνες θερμοκηπίου

94.    Πατάτα

95.    Πεπόνι θερμοκηπίου

96.    Πεπόνι υπαίθρου

97.    Πιπεριές θερμοκηπίου

98.    Ρεβίθια-φακή

99.    Ρόδια

100.    Ρύζι

101.    Σιτάρι μαλακό

102.    Σιτάρι σκληρό

103.    Σόγια

104.    Σπαράγγια

105.    Σύκα νωπά

106.    Τομάτα βιομηχανική

107.    Τοματοπιπεριά

108.    Φασολάκια θερμοκηπίου

109.    Φασόλια ξερά

110.    Φασόλια με υποστήλωση φουντούκια

111.    Φράουλες χαμηλής κάλυψα

112.    Φιστίκι Αιγίνης

113.    Φιστίκι κελυφωτό

114.    Φυτά κηποτεxνίας και άλλα ανθοκομικά φυτά εξωτερικού χώρου

115.    Φυτώρια ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων

116.    Φυτώρια καρποφόρων δέντρων και θάμνων


Κτηνοτροφία

1.    Κύνες εκτροφής ανά κεφαλή

2.    Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

3.    Αγελάδες μεικτής κατεύθυνσης

4.    Αίγες

5.    Ινδιάνοι (γαλοπούλες)

6.    Ιπποειδή εκτροφή ανά ίππο

7.    Κότες αβγοπαραγωγής

8.    Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

9.    Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής φασόν

10.    Κουνέλια

11.    Μελισσοσμήνη, κυψέλες

12.    Μελισσοσμήνη, κυψέλες διπλές

13.    Πέρδικες εκτροφή

14.    Πρόβατα

15.    Χοίροι

16.    Χοιρομητέρες

17.    Αγελάδες ελεύθερης βοσκης - κρεατοπαραγωγής

18.    Αμνοερίφια πάχυνση

19.    Μόσχοι πάxυνσης

20.    Ορτύκια εκτροφή

21.    Στρουθοκάμηλοι (μητέρες)


Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση - φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής.

Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από 18-3-2014 έως 16-5-2014.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα νέων αγροτών μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου