Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς πιστοποιητικό των Δ.Ο.Υ για τα μισθώματα

 

 Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς πιστοποιητικό των Δ.Ο.Υ για τα μισθώματα


Το Υπ. Οικονομικών υπενθυμίζει με τη απόφασή του Δ12Α 1044256 ΕΞ 11.3.2014, ότι έχουν καταργηθεί οι διατάξεις του ν.2238/1994 και συνεπώς δεν ισχύει πλέον και η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν προσκομιστεί νωρίτερα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης. Η υποχρέωση αυτή αναφερόταν στο άρθρο 81.

Ωστόσο μία νέα υποχρέωση ισχύει  από 1.1.2014  για τους συμβολαιογράφους σύμφωνα με το άρθρο 54α του ΚΦΔ.
Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 στις περιπτώσεις που ορίζονται σε αυτό. (Σχετική ΠΟΛ.1279/30.12.2013 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014 και άρθρο 54α του νόμου 4174/201

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου