Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΕΔΑ 2014

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Δικαίωμα παραθερισμού

Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι Μέλη της Ε.Α.Α.Α., Μερισματούχοι του Μ.Τ.Α. ή δικαιούχοι μερίσματος και δεν το λαμβάνουν.
Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε όλα τα θέρετρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

Υποβολή Αιτήσεων

  1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α., στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο ή στα Παραρτήματα από τα μέλη ή εκπροσώπους τους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητος του μέλους.
Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. (ΟΧΙ με FAX ή EMAIL).
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτότητος του μέλους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία αυτής δεν θα γίνονται δεκτές.
2. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνουν τα Παραρτήματα της Ένωσης θα πρέπει να έχουν περιέλθει μέχρι την 5η Απριλίου στην ΕΑΑΑ, για την έγκαιρη δημοσίευση των καταστάσεων του Παραθερισμού στο τεύχος Απριλίου.
Ο αύξων αριθμός της Αιτήσεως θα συμπληρωθεί από την ΕΑΑΑ, γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής για όλα τα Μέλη.
  1. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και των τέκνων του έως 25 ετών ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου.
α. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΑ και για τους έγγαμους και τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα κάτω των 25 ετών, από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή για διευκόλυνση των μελών εφόσον το επιθυμούν, από φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας τρέχοντος έτους όπου θα φαίνονται η σύζυγος και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
β. Όσοι είναι οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ οφείλουν να επιλέξουν την κατάλληλη στήλη στην αίτηση παραθερισμού. Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) προσδιορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Η σχετική πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση πρέπει να αναγράφει και το ποσοστό αναπηρίας αλλά και την αδυναμία του πάσχοντος να εξασφαλίσει μόνος του μια φυσιολογική ζωή. Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.
γ. Για τους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα και άνω) που παραθερίζουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και επιλέξουν την ανάλογη στήλη στην αίτηση, απαιτείται τα τέκνα τους να είναι προστατευόμενα (κάτω των 25 ετών) και να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ως παράγραφος 3α.
δ. Για τους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες που είναι προστάτες ανήλικων τέκνων (κάτω των 25 ετών) απαιτούνται επίσης τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3α για να παραθερίσουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ως γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.
ε. Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας θα προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για την βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δεν απαιτείται να αναγράφονται τα ονόματα και ο συνολικός αριθμός των λοιπών ατόμων της οικογενείας που πρόκειται να παραθερίσει, γιατί ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ (δεν λαμβάνουν μόρια) για την χορήγηση καταλύματος.
4. Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για παραθερι-σμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με την ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).
5. Τα Μέλη του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων) που είναι και μέλη της Ε.Α.Α.Α., εφόσον επιθυμούν να παραθερίσουν κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις παραθερισμού στον ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α. για την εν συνεχεία υποβολή τους στο ΓΕΑ/Β3, αρμόδιο για τον προγραμματισμό. Ο ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α έχει οριστεί υπεύθυνος για την συλλογή και υποβολή των αιτήσεων των ορφανικών οικογενειών (Αξκών - Ανθστών) που φονεύθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία (ΚΠΑ Δ-85/12/ΓΕΑ). Αν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού μέσω της ΕΑΑΑ, οι αιτήσεις τους θα αντιμετωπίζονται όπως και των λοιπών μελών.
6. Οι Πρόεδροι της ΕΑΑΑ και του ΜΤΑ παραθερίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα "Α2" στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα "Α2" τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για τον παραθερισμό του εκάστοτε αρχαιότερου προγραμματισμένου Αντιπτεράρχου.

Προγραμματισμός Παραθερισμού

7. Για την καλύτερη ενημέρωση των Μελών που ενδιαφέρονται να παραθερίσουν, παραθέτουμε ορισμένα χρήσιμα στοιχεία:
α. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό για δύο (2) περιόδους σ’ ένα ΚΕΔΑ ή στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Σκοτίνας. Και οι δύο επιθυμίες του θα θεωρούνται ισοδύναμες αλλά δικαίωμα παραθερισμού έχει μόνο σε μία. Ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει θα προγραμματίζεται ως τακτικός ή αναπληρωματικός για την κάθε περίοδο ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που είναι τακτικός και στις δύο περιόδους οφείλει ο ίδιος να αποφασίσει εγκαίρως σε ποια περίοδο θα παραθερίσει. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην πρώτη περίοδο επιθυμίας του, μπορεί να παραθερίσει στην δεύτερη, αρκεί να ενημερώσει την ΕΑΑΑ εγγράφως τουλάχιστον
δέκα ημέρες ενωρίτερα, από την έναρξη της πρώτης περιόδου επιθυμίας του. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει εγκαίρως θα θεωρείται ότι παραθέρισε, θα διαγράφεται από την λίστα και της δεύτερης περιόδου επιθυμίας του και θα χρεώνεται τα ιδιαίτερα από φέτος αυξημένα μόρια για πραγματοποιηθέντα παραθερισμό (70 μόρια).
Ομοίως προς τα ανωτέρω, αυτός που ενημέρωσε εγκαίρως για την μη προσέλευση του στην πρώτη περίοδο επιθυμίας του οφείλει να ενημερώσει επίσης εγκαίρως (δέκα ημέρες) για την πρόθεση του να μην παραθερίσει τελικά και στην δεύτερη περίοδο επιθυμίας του σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας δεν του το επιτρέπουν ή δεν επιθυμεί. Το γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΑ δεν μπορεί (λόγω φόρτου εργασίας) και δεν πρόκειται να προβεί στην μεμονωμένη διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού από τους δικαιούχους. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να λαμβάνουν υπόψη τους ότι από την δικιά τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του γραφείου παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών συναδέλφων τους.
Τέλος όσον αφορά τους αναπληρωματικούς κάθε περιόδου οφείλουν οι ίδιοι να διερευνούν με το γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΑ το τελευταίο δεκαήμερο πριν την έναρξη κάθε περιόδου επιθυμίας τους αν έχουν προκύψει ακυρώσεις και να ανανεώνουν την επιθυμία τους για παραθερισμό, αφήνοντας στο γραφείο παραθερισμού κατάλληλα στοιχεία επαφής (κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο) για την άμεση ενημέρωσή τους σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο, Σαντορίνη και Τυμπάκι εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C-130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΑ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία των επιβατών για την σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ίδια μέσα και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.
β. Στην αίτηση θα αναγράφονται ολογράφως το επιθυμητό ΚΕΔΑ και οι περίοδοι με αριθμό (π.χ. 1η ή 3η) ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β κλπ γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό από το πρόγραμμα του υπολογιστή.
Συγκεκριμένα για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε το ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος (ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ).
Για την περιοχή Σκοτίνας επιλέγετε αντίστοιχα ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια.
Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης διευκολύνει το έργο του Γραφείου Παραθερισμού. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την προσεκτική ανάγνωση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση που δημοσιεύεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
γ. Διευκρινίζεται ότι ως Μέλη οικογενείας που μπορούν να παραθερίσουν με τον δικαιούχο και θα πρέπει να κατέχουν έγκυρα δελτία ελευθέρας εισόδου ευκολιών Π.Α. θεωρούνται:
1) Ο ή η σύζυγος
2) Τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση εγγάμων τέκνων, ο/η σύζυγος αυτών και τα παιδιά τους (εγγόνια) μέχρι 25 ετών.
3) Οι γονείς και των δύο συζύγων.
4) Τα άγαμα αδέρφια (άρρενες - θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι Α.Μ.Ε.Α. και προστατεύονται απ’ αυτόν.
5) Μια οικιακή βοηθός (με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ως παράγραφος δ κατωτέρω).
δ. Για όσα από τα Μέλη μας επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
α) Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. Σε περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος πρέπει να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έκδοση της σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού - Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός Τηλ. επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.
β) Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γραφείο Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.
ε. Ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια ή διαμερίσματα (motel). (ΚΠΑ Δ-85/12).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο (ΜΕΓΕ/14 σελίδα 11). Επίσης στο ΚΕΔΑ Σαντορίνης έχει διατεθεί ένα δωμάτιο για την ΕΑΑΑ μέγιστης χωρητικότητας τριών (3) ατόμων. Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό οικογενειών που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα άτομα.
στ. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα εισαχθούν στον Η/Υ της μηχανογράφησης και βάσει των μορίων θα εξαχθεί ο προγραμματισμός παραθερισμού. Ο συνολικός προγραμματισμός μαζί με συμπληρωματικές οδηγίες θα δημοσιευθεί στην «ΗτΑ» μηνός Απριλίου.
ζ. Οι ισχύουσες Διαταγές Παραθερισμού είναι διαθέσιμες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τόσο στο Γραφείο Παραθερισμού, όσο και σε όλα τα Παραρτήματα.
Ενστάσεις ή απορίες σχετικά με την βαθμολογία θα γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων έως την 15 Μαΐου.
Εφόσον παρατηρηθεί λάθος στην προτεραιότητα παραθερισμού, είτε κατόπιν παρεμβάσεως είτε όχι από ενδιαφερόμενο, αυτό θα αποκατασταθεί εγκαίρως.
Παρακαλούμε λοιπόν θερμώς, η συμπεριφορά όσων απευθύνονται στο γραφείο παραθερισμού για τη διασταύρωση των στοιχείων τους ή την αποκατάσταση κάποιας αδικίας να είναι κόσμια και πολιτισμένη.
Υπενθυμίζεται για όσους επιθυμούν να παραθερίσουν φέτος, ότι απαιτείται να μελετήσουν τα νέα δεδομένα Παραθερισμού όπως παρατίθεται κατωτέρω:


Νέα Δεδομένα Παραθερισμού

1. Βάση της υπ’αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ 1139/3-6-2011 Υπουργική Απόφασης) :

α. Καθίσταται δικαιούχοι παραθερισμού στα ΚΕΔΑ όλα τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) καθώς και οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.
β. Δίδεται απόλυτη προτεραιότητα παραθερισμού ανεξαρτήτως μοριοδότησης στις εξής κατηγορίες:

1) Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή είναι οι ίδιοι.
2) Των οικογενειών στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία.
3) Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.
4) Των πολυτέκνων (τεσσάρων τέκνων και άνω) οικογενειών.

γ. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμό, πλην των περιπτώσεων της (β) παραγράφου ανωτέρω, διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, της ιδιότητας οι δικαιούχοι (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό),
όπως παρακάτω:
1) Στρατιωτικό προσωπικό:
α) Κατεχόμενος σε ενέργεια βαθμός:
(1) Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
(2) Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
(3) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
(4) Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
(5) Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
(6) Επγος (και αντίστοιχοι) μόρια 85
(7) Σγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
(8) Υπσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 75
(9) Ανθσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 70
(10) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 65
(11) Ασμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 60
(12) Εσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 55
(13) Σμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 50
(14) Υσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 45
2) Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα:
α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το
δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί,
προστίθενται 60 μόρια.
γ) Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια
επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του.
3) Καθορίζεται αρχείο παραθερισμού πέντε (5) ετών και αφαιρούνται δέκα (10) μόρια για κάθε έτος παραθερισμού.

4) Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12, το προσωπικό απόλυτης προτεραιότητας της παραγράφου (1β) ανωτέρω που παραθερίζει το ένα έτος, δεν δύναται να παραθερίσει τα επόμενα δύο (2) έτη.

5) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο αιτούντων παραθεριστών προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.

6) Σε όλα τα ΚΕΔΑ, τα άγαμα μέλη θα προγραμματίζονται στις δύο (2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές περιόδους (ΚΠΑ Δ-85/12).

7) Σε όλα τα ΚΕΔΑ για τις (2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές περιόδους αφαιρούνται δύο (2) μόρια από τη συνολική βαθμολογία.
8) Εάν δικαιούχοι παραθερισμού τυγχάνουν αμφότεροι οι σύζυγοι ή μερισματούχα μέλη της ίδιας οικογένειας, η Παραθεριστική Περίοδος θα χρεώνεται και στους δύο.

2. Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν επιπλέον 70 μόρια συμπληρωματικά στην υφιστάμενη μοριοδότηση προς διάθεση των αποστράτων υποψηφίων παραθεριστών. Για την εξαγωγή πιο αντικειμενικής και διακριτής μοριοδότησης που θα επιτρέπει στους απόστρατους να παραθερίζουν σε περιόδους αιχμής τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρία (3) χρόνια, η ΕΑΑΑ δεν θα λαμβάνει υπόψη πλέον την αφαίρεση (πέναλτι) των δέκα μορίων (10) για κάθε έτος κατά την τελευταία πενταετία (παράγραφος 1.γ3 ανωτέρω) και των δύο (2) μορίων για τις δύο (2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες περιόδους (παράγραφος 1.γ7 ανωτέρω) και τις αντικαθιστά από τις κατωτέρω προβλέψεις:
1) Ο δικαιούχος παραθερισμού που δεν έχει παραθερίσει κατά την προηγούμενη 2ετία, θα πιστώνεται επιπλέον για κάθε έτος ΜΗ παραθερισμού πέραν των δύο (2) ετών, με τα εξής μόρια:
(α) 50 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη.
(β) 60 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη.
(γ) 70 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη και άνω.
2) Αντίστροφα από αυτούς που παραθέρισαν κατά την τελευταία 2ετία θα αφαιρούνται έως 70 μόρια ως εξής :
(α) 70 μόρια για τους παραθερίσαντες το προηγούμενο έτος.
(β) 60 μόρια για τους παραθερίσαντες πριν δύο (2) έτη.

3) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά έκαστος.

4) Τα μόρια των ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, κ.λπ) και οι υφιστάμενες προβλέψεις για τις ειδικές κατηγορίες παραμένουν αμετάβλητες.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ για το 2013 δεν χρεώθηκε ο παραθερισμός στα μέλη που παραθέρισαν στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, Χαλκουτσίου και Σαντορίνης καθ’ όλη την παραθεριστική περίοδο, καθώς και οι δύο (2) πρώτες και οι δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές περίοδοι στα ΚΕΔΑ Ζούμπερι και Σκοτίνας, για να δοθεί επιπλέον κίνητρο παραθερισμού στα συγκεκριμένα θέρετρα και για τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Για το 2014 αναμένεται να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις μετά το πέρας της παραθεριστικής περιόδου.


Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Σκοτίνας

1. Τα δωμάτια βρίσκονται σε κτήρια της παραλίας Σκοτίνας σε απόσταση από 100 έως 200 μέτρα από το ΚΕΔΑ/Σκοτίνας.
2. Τα δωμάτια είναι τρίκλινα ή τετράκλινα, εξοπλισμένα με Λουτρό WC, ψυγείο, ζεστό νερό, ηλεκτρικά μάτια, κουζινικά σκεύη, ντουλάπες, κλινοσκεπάσματα, καρέκλες, τραπέζι, και air condition. Ελάχιστα από αυτά είναι δίχωρα.
3. Καθημερινός καθαρισμός δωματίων και κοινοχρήστων χώρων και αντικατάσταση των σεντονιών κάθε τέσσερις (4) ημέρες.
4. Το ημερήσιο μίσθωμα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθορίστηκε, με απόφαση του Δ.Σ. στο ποσό των 10 € για όλους τους βαθμούς των Αξκών - Ανθστών.
5. Όλα τα Μέλη που θα παραθερίσουν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια περιοχής Σκοτίνας ανεξαρτήτως περιόδου θα χρεώνονται με τον ίδιο τρόπο, ως να παραθέριζαν στα ΚΕΔΑ της Π.Α. Επιθυμίες για συγκεκριμένα δωμάτια στα ενοικιαζόμενα γίνονται δεκτές μόνο για αποδεδειγμένους λόγους υγείας, αν και θα καταβάλλεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των περισσοτέρων με βάση τις ανάγκες τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω έχουν εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. (Πρακτικό Συνεδρίασης Nο.4/12-2-2014) σύμφωνα με τον Κανονισμό Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/12 και τις αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2014. 

         ΘΕΡΕΤΡΑ & ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014
 


Κ Ε Δ Α ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO


27 - 5 - 14


7 - 6 - 14


18 - 6 - 14


29 - 6 - 14


10 - 7 - 14


21 - 7 - 14


1 - 8 - 14


12 - 8 - 14


23 - 8 - 14


10η 3 - 9 - 14


11η 14 - 9 - 14


12η 25 - 9 - 14
Κ Ε Δ Α ΡΟΔΟΥ / ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO


20 - 5 - 14


27 - 5 - 14


3 - 6 - 14


10 - 6 - 14


17 - 6 - 14


24 - 6 - 14


1 - 7 - 14


8 - 7 - 14


15 - 7 - 14


10η 22 - 7 - 14


11η 29 - 7 - 14


12η 5 - 8 - 14


13η 12 - 8 - 14


14η 19 - 8 - 14


15η 26 - 8 - 14


16η 2 - 9 - 14


17η 9 - 9 - 14


18η 16 - 9 - 14


19η 23 - 9 - 14


20η 30 - 9 - 14Κ Ε Δ Α ΑΚΤΙΟΥΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO


27 - 5 - 14


5 - 6 - 14


14 - 6 - 14


23 - 6 - 14


2 - 7 - 14


11 - 7 - 14


20 - 7 - 14


29 - 7 - 14


7 - 8 - 14


10η 16 - 8 - 14


11η 25 - 8 - 14


12η 3 - 9 - 14


13η 12 - 9 - 14
Κ Ε Δ Α ΤΥΜΠΑΚΙΟΥΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO


29 - 5 - 14


12 - 6 - 14


26 - 6 - 14


10 - 7 - 14


24 - 7 - 14


7 - 8 - 14


21 - 8 - 14


4 - 9 - 14ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO


20 - 6 - 14


30 - 6 - 14


10 - 7 - 14


20 - 7 - 14


30 - 7 - 14


9 - 8 - 14

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ε.Α.Α.Α.

Α/Α ΑΙΤΗΣΕΩΣ ............................…................... ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ....... / ........ / 201

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (Δ.Τ. ΕΑΑΑ):......….................
ΒΑΘΜΟΣ ε.α:......................................................
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:....................................................
FAX: ........................ΚΙΝΗΤΟ:..........................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................................................................................

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΚΕΔΑ

………………………………..
ΕΠΙΘΥΜΙΑ 1Η

Περίοδος.............................
ΕΠΙΘΥΜΙΑ 2Η

Περίοδος............................
Μόνο για ΣΚΟΤΙΝΑ
ΚΕΔΑ…..…………..…….…………. ή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ….……………..
(Συμπληρώνεται με ένα Χ ανάλογα)
Μόνο για ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΟΙΚΗΜΑ…………..…….…. ή MOTEL …...….……………
(Συμπληρώνεται με ένα Χ ανάλογα)

1. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ


ΝΑΙ
ΟΧΙ
α. Είστε ο ίδιος η υπάρχει ΑΜΕΑ στην οικογένεια


β. Έχετε την επιμέλεια τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας


γ. Είστε Πολύτεκνος (Τέσσερα ανήλικα τέκνα και άνω)2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΝΑΙ
ΟΧΙ
α. Είστε Έγγαμος;


β. Έχετε ο ίδιος ανάγκη λουτροθεραπείας;


γ. Έχετε προστατευόμενα τέκνα έως 25 ετών;Α/Α
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
1.


2.


3.


4.


5.3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις παρ. 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ σημειώσατε Χ αναλόγως, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ, οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, γνωμάτευση Στρατιωτικού Νοσοκομείου για λουτροθεραπεία κ.λ.π.)

4. ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:
α. Τα στοιχεία που δήλωσα είναι αληθή.
β. Υποχρεούμαι να ενημερώσω για την πρόθεση παραθερισμού μου ή μη το Γραφείο Παραθερισμού της ΕΑΑΑ μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την πρώτη παραθεριστική περίοδο που έχω προγραμματιστεί σαν τακτικός. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθώ την παραθεριστική περίοδο και θα αποκλειστώ από την δεύτερη επιθυμία μου.
γ. Εφ’ όσον προγραμματιστώ σαν αναπληρωματικός και δεν δηλώσω την επιθυμία μου για παραθερισμό μέχρι 5 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου που έχω προγραμματιστεί διαγράφομαι χωρίς άλλη ειδοποίηση της κατάστασης παραθερισμού και προγραμματίζεται ο επόμενος.
Ο ΑΙΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου