Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Αλλαγές στη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων εγκατάστασης λόγω αποστρατείας

Αλλαγές επέρχονται στη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων εγκατάστασης λόγω αποστρατείας σε περίπτωση απόλυσης ή αποστρατείας

Απαραίτητη είναι πλέον Υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων, στην οποία να δηλώνεται η μόνιμη εγκατάσταση στον τόπο οριστικής διαμονής, τόσο του ιδίου, όσο και... των μελών της ιδίας και της πατρικής οικογένειας εφόσον υπάρχει.

Επιπλέον δικαιολογητικό είναι επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο αντιγράφου εντύπου Ε9 που έχει εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία ΔΟΥ ή αντίγραφο της δήλωσης Ε9 εκτυπωμένο από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Β' της υπ’ αριθμ. Δ6Γ1091609ΕΞ2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1368) ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη προς απόδειξη ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του (της) συζύγου ή συγγενικού του προσώπου 1ου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, στον τόπο της οριστικής διαμονής του.

Σε περίπτωση που η δηλούμενη κατά τα ανωτέρω κατοικία μισθώνεται, απαιτείται αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου μίσθωσης (μισθωτηρίου συμβολαίου) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 9 και 10 της παραγράφου Β' της υπ' αριθμ. Δ6Γ1091609ΕΞ2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1368).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου