Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΛΕΣΧΗΣ 110 ΠΜ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣΜετά από συνεννόηση με την Διοίκηση της 110 ΠΜ και σε εφαρμογή του ΚΠΑ Δ-45/ΦΕΒ 2012 διευκρινίστηκε  ότι τα μέλη της ΕΑΑΑ που επιθυμούν να απολαμβάνουν τις ευκολίες της Λέσχης της Μονάδος πρέπει να έχουν εγγραφεί σ’ αυτήν κατόπιν αίτησεώς τους (συνημμένο υπόδειγμα) για να τους εκδοθούν κάρτες εισόδου από το Γραφείο Ασφαλείας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

                (1)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
                (2) Αντίγραφο της ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας.
                (3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας, του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον δηλωθούν.

 Οι κάρτες που θα εκδοθούν θα έχουν ετήσια ισχύ, με έναρξη από 1-1-14. Για την επανέκδοση θα απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας. Έως την ανωτέρω ημερομηνία ισχύουν τα δελτία που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΑ.

Όσοι επιθυμούν την εγγραφή και έκδοση κάρτας εισόδου μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας έως 15-12-2013 προκειμένου να υποβληθούν συγκεντρωτικά , είτε στη Μοίρα Επιτελείου & Εξυπηρέτησης Προσωπικού (ΜΕΕΠ) της 110 ΠΜ ανεξαρτήτου ημερομηνίας . 


                                            

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                                 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

           ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                        ΚΠΑ Δ-45/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                                               ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΑΕ
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

                                                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ’ ΚΛΑΔΟΣ  - ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 3
Τηλέφ. 4132
Φ. 070/ΕΠ. 780061
Σ. 12

ΑΠΟΦΑΣΗ


Έγκρισης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών ΠΑ (ΚΠΑ  Δ-45/Φεβ 12))

         1.     Έχοντας υπόψη:
                        α.         Τις διατάξεις του Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους  Ν. 2984/02 και Ν. 3883/10.
                        β.         Την ΠαΔ 0-1/2002/ΓΕΑ «Περί Οργάνωσης Συστήματος Κανονισμών, Διαταγών με Μόνιμη Ισχύ, Εγχειριδίων και Αεροπορικών Εκδόσεων».
                 γ.      Την υπ’ αριθμόν 202/16-12-2011 απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ/Ολομελείας), η οποία εκδόθηκε κατά την ΚΖ’/2011 Συνεδρίασή του, κατόπιν εισήγησης της Β3/ΓΕΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

         2.     Κυρώνουμε τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών ΠΑ (ΚΠΑ Δ-45/Φεβ 12), τον οποίο εισηγήθηκε η Β3/ΓΕΑ.
         3.     Η ΔΑΥ/Γ6 να εγκρίνει την εκτύπωση του παρόντος Κανονισμού και να εκδώσει σχετική εντολή προς την ΥΑΕ.
4.         Η ΥΑΕ να προβεί στην εκτύπωση και διανομή της παρούσας απόφασης και του Κανονισμού ΚΠΑ Δ-45/Φεβ 12, σύμφωνα με τον Πίνακα Διανομής αυτού.
5.       Οι αποδέκτες του Κανονισμού  να  προβούν  στις δέουσες  ενέργειες  για

       την τήρηση και εφαρμογή των διαλαμβανομένων σ’ αυτόν.

                                                                                    Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012


Ακριβές αντίγραφο


Μ.Υ. Σταματίνα Εξαρχάκου
με Γ΄ Βαθμό
Γραμματέας ΓΕΑ/Δ1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΠΑ.
                                             
ΠΡΟΣ  :  110 ΠΜ/ΜΕΕΠ                            Βαθμός: ………………………………..
                                                                       Επώνυμο: ………………………………
                                                                       Όνομα: ………………………………….
                                                                       Όνομα Πατρός: ………………………..
                                                                Διεύθυνση: ……………………………..
                                                                        Ημερομηνία: …………………………..
                                                                Συνημμένα: …………………………….

ΘΕΜΑ :  Εγγραφή Εκτάκτου Μέλους
ΣΧΕΤ. :  Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πολεμικής Αεροπορίας

         1. Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την εγγραφή μου ως έκτακτο μέλος της Λέσχης σας και για την έκδοση των σχετικών δελτίων εισόδου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον οικείο σχετικό Κανονισμό.
 2.  Από τη Λέσχη θα εξυπηρετούνται τα κατωτέρω μέλη της οικογένειάς μου: α.………….………………………………………………………………….....           β..………….…………………………………………………………………….
γ. ………….…………………………………………………………………….
δ. ………….…………………………………………………………………….
ε. ………….…………………………………………………………………….
3. Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλη Λέσχη του τόπου μόνιμης διαμονής μου και της ΠΑ γενικότερα.
4.  Γνωρίζω και αποδέχομαι όλες τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης που αφορά την υποχρέωση καταβολής ετήσιας εισφοράς για την λειτουργία της Λέσχης.
 5. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 
                                                                                                                               Ο/Η
ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ  :  ……………..……                         Βαθμός: ………………………………..
                                                                       Επώνυμο: ………………………………
                                                                       Όνομα: ………………………………….
                                                                       Όνομα Πατρός: ………………………..
                                                                 EAAA/Παράρτημα Λάρισας
                                                                        Ημερομηνία: …………………………...
                                                                Συνημμένα: …………………………….ΘΕΜΑ :  Προσωπικό - Διοικητικά

ΣΧΕΤ. :  Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πολεμικής Αεροπορίας
        
            1. Σας αναφέρω ότι επιθυμώ την πραγματοποίηση ………………………….(είδος ιδιωτικής εκδήλωσης πχ δεξίωση γάμου, αρραβώνα, βαπτίσεως, συνεστίασης, χορού κλπ) την……………… ( ακριβής ημερομηνία), …………. (ημέρα) και περί ώρα …………. (ώρα) στην Λέσχη …………… (είδος Λέσχης) της Μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του σχετικού Κανονισμού.
 2. Στην ………………. (είδος εκδήλωσης) θα συμμετάσχουν……………….. (αριθμός ατόμων) άτομα, τα οποία έχουν ενημερωθεί για τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος Κανονισμού. Επίσης, επιθυμώ την συμμετοχή………….………………………(ιδιωτικής ορχήστρα ή DJ, συμπληρώνεται ανάλογα), γνωρίζοντας ότι η ανεύρεση και το κόστος συμμετοχής τους θα βαρύνει το άτομό μου.
 3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι η ανωτέρω εκδήλωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα θρησκευτικού και ιδεολογικού προσηλυτισμού.
         4.  Γνωρίζω και αποδέχομαι όλες τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού.
 5. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.


                                                                                                                                        Ο/Η
                                                                                                                                                                                                                                                                              ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ


Αντιπτέραρχος  (Ι) Αντώνιος Τσαντηράκης
Αρχηγός ΓΕΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου