Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Χορήγηση βοηθήματος αριστούχων μαθητών (ΒΑΜ) σχολικού έτους 2012-2013Χορήγηση βοηθήματος αριστούχων μαθητών (ΒΑΜ) σχολικού έτους 2012-2013
       Ανακοινώνεται στα μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 15 Δεκαμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσής μας (Χαλκοκονδύλη 5. 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας.
Α) Προϋποθέσεις
        1. Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα των Β΄ και Γ΄ τάξεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου ελληνικής επικράτειας (τα Τεχνικά Λύκεια αποκλείονται), με Μ.Ο. βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/1998 και Π.Δ. 60/2006 του Υποργείου Παιδείας.
        2.  Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00 €.
Β) Δικαιολογητικά
       1. Αίτηση από το νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας – πατέρας – μητέρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.
       2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός <<Άριστα>> (δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου). Δεν απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφου του αποδεικτικού προαγωγής ή του απολυτηρίου.
      Πέραν των ανωτέρω, η ΕΑΑΑ θα βραβεύσει και :
      α. Αποφοίτους αριστούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ απονέμοντας σ΄ αυτούς μόνο τιμητικό δίπλωμα, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και το επίσημο αποδεικτικό του αριστούχου.
      β.  Τους πρώτους αποφοιτήσαντες από τις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας το 2013, ήτοι Σ.Ι. (όλων των τμημάτων), ΣΤΥΑ και ΣΥΔ, στους οποίους θα απονείμει την πλακέτα της ΕΑΑΑ και τιμητικό δίπλωμα.
     Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 22 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Ένωσης/Γραμματεία (3ος όροφος).
     Επειδή ο αριθμός των αριστούχων μαθητών θα εγκριθεί από τον κ. Α/ΓΕΑ αιτήσεις μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.
    Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 23 Σεπτεμβρίου 2013.
    Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Πνευματικό Κέντρο ΕΑΑΑ στο τηλ. : 210-3833150 ή στα κινητά : 6983-523547 Σμχο ε.α. κ. Ηλία Σβάρνα και 6983-506621 Σμχο ε.α. κ. Πιέρρο Πλατάνα.

  Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν στο κάτω μέρος της αίτησης από ποιο Παράρτημα της ΕΑΑΑ, επιθυμούν την παραλαβή του χρηματικού βραβείου.
untitled1                   
                              Ε Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                               Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                                      ΠΡΟΣ : ΕΑΑΑ
                                                                                                                   Χαλκοκονδύλη 5 
Του ………………………………. ε.α.                                                        Αθήνα Τ.Κ. 10677
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………
                                                                                      Σας  γνωρίζω,  ότι  τυγχάνω  νόμιμος
ΟΝΟΜΑ : …………………………………….
                                                                            Επίτροπος (κηδεμόνας – πατέρας - μητέρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………………….
                                                                            κ.λ.π.) του/της  αποφοίτου  μαθητού - τριας
ΠΟΛΗ : ………………………………………
                                                                           …………………………………. (Ονομ/νυμο),
Τηλ. : ………………………………………..
                                                                           ο/η οποίος-α αποφοίτησε από την …………
Κιν. : ………………………………………..
                                                                          τάξη του ……………………………………. με
                                                                          ΑΡΙΣΤΑ ( Μ.Ο. …….. και άνω) ή προήχθη με
                                                                          ΑΡΙΣΤΑ ( Μ.Ο. …….. και άνω) από την …….
                                                                          στην …….. τάξη του …………………………..
΄΄Περί Βραβεύσεως Αριστούχου Μαθητού-     ………………………………
Μαθήτριας, σχολικού έτους : ………….. ΄΄
                                                                                 Επίσης δηλώνω, ότι δεν έλαβε το τέκνο
 Τόπος : ………….. Ημερ. : ……/…../2013       μου       ανάλογη      χρηματική      βράβευση  
                                                                          Αριστούχου Μαθητή που χορηγεί η Π.Α. από
 Συνημμένα :                                                     τον/ την      σύζυγό    μου.    Που      τυγχάνει   
     α. Βεβαίωση του …………………………     προσωπικό εν ενεργεία ή υπάλληλός της.
       ……………………………………………
    

                                                                                                                     Ο Αιτών                                               

   Επιθυμώ όπως το χρηματικό Βραβείο
παραλάβω από το Παράρτημα :                                                              (Υπογραφή) 
……………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου