Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Ειδική πινακίδα για συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, με γνώμονα την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω και με στόχο την ύπαρξη αμεσότητας και υπευθυνότητας στις συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του γραφείου κάθε υπαλλήλου ειδικής πινακίδας, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά του, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν με ποιο συγκεκριμένο υπάλληλο συναλλάσσονται και την ιδιότητά του στον οικείο εργασιακό χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ.Δνση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Έλλη Σιμάτου
Τηλέφωνα : 210 –3393113,3393108,3393106
FAX: 210-3393020,3393100.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006.
Αρ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.15584Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, με γνώμονα την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, εκτός από τη διαφάνεια και την ευελιξία που απαιτείται στην εφαρμογή των νόμων, τη διαφύλαξη της νομιμότητας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, που αποτελούν πρωταρχικό καθήκον του δημοσίου υπαλλήλου, απαιτείται και η διαμόρφωση κανόνων που θα διέπουν την καθημερινή επαφή του υπαλλήλου και του συναλλασσόμενου πολίτη και θα συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στη βελτίωση των σχέσεων Κράτους – Πολίτη, όσο και στη δημιουργία μιας ευέλικτης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και φιλικής, ως προς όλους τους πολίτες, Δημόσιας Διοίκησης.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι ο δημόσιος υπάλληλος να συμπεριφέρεται πάντοτε με τρόπο, με τον οποίο να προάγεται ο αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη και να λαμβάνονται μέτρα που θα προστατεύουν την προσωπικότητα του πολίτη με τον οποίο συναλλάσσεται.
Κατόπιν των ανωτέρω και με στόχο την ύπαρξη αμεσότητας και υπευθυνότητας στις συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του γραφείου κάθε υπαλλήλου ειδικής πινακίδας, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά του, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν με ποιο συγκεκριμένο υπάλληλο συναλλάσσονται και την ιδιότητά του στον οικείο εργασιακό χώρο.

Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται τόσο ο πολίτης όσο και ο υπάλληλος, δημιουργείται σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προωθείται το κύρος και η αξιοπιστία της Διοίκησης, στο σύνολό της.

Επισημαίνουμε, επιπροσθέτως, ότι η Διοίκηση δε νοείται να λειτουργεί ανώνυμα και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι υποχρεούνται σε κάθε συναλλαγή με τους πολίτες, είτε αυτοπρόσωπη είτε τηλεφωνική, να αναφέρουν το όνομά τους, χωρίς αντιρρήσεις και ανεξαρτήτως αιτιολογίας, καθόσον η ενέργεια αυτή συντελεί στην ύπαρξη διαφάνειας στη δράση της Διοίκησης και ενισχύει τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των οργάνων της.

Με βάση τα παραπάνω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων  παρακαλούνται για την εφαρμογή της παρούσας στις υπηρεσίες του υπουργείου τους και να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α., παρακαλείται, για την αποστολή της εγκυκλίου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Οργάνωση.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου