Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ :ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 
Φωτιά θα είναι τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές αλλά και για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεκινούν από 10% και φθάνουν έως και το 30%, για μη έκδοση αποδείξεων το πρόστιμο ξεκινά από 1.000 ευρώ,

ενώ όσοι δεν αποδίδουν εμπρόθεσμα παρακρατούμενους φόρους θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα". 

Πιο αναλυτικά, για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και η αξία της δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ η Εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο 1.000 ευρώ αν ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας) και 2.500 ευρώ εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

Τα αντίστοιχα πρόστιμα έως 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι 800 και 1.200 ευρώ. 

Για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, με τις τελευταίες αλλαγές, η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου.

Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση τον χρόνο κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ: Παράλληλα, με νομοθετικές αλλαγές που ψηφίστηκαν στη διάρκεια του 2013 και ενεργοποιούνται από την Πρωτοχρονιά προβλέπεται:

Ανακριβής δήλωση. Οταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, στη διαφορά του φόρου μπαίνει πρόστιμο:

- 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5%-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

- 30% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

- 100% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Μη υποβολή δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί δήλωση από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου.

Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων. Οταν δεν αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος μέσα στη νόμιμη προθεσμία για καταβολή, στον υπόχρεο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Εκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Το πρόστιμο φθάνει έως και το 100% της αξίας του στοιχείου, αν το στοιχείο έχει σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία και 2.500 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.
Εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά στοιχείο με ανώτατο ύψος τα 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Διαδικαστικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση όταν ο φορολογούμενος:
- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής
φόρου,
- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
- δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
- δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
- δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
- δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:
- Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Λοιπές αυτοτελείς παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, μη καταχώριση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία κ.λπ.): 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
Οι τόκοι:
Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου.
Το ύψος του τόκου θα προσδιοριστεί με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και αναμένεται να είναι ανάλογο αυτού που πληρώνει το Δημόσιο όταν καθυστερεί πληρωμές, δηλαδή 8,75% σε ετήσια βάση ή 0,72% ανά μήνα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου