Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Εγκύκλιος για ταχύτερες επιστροφές φόρων
Του Σπύρου Δημητρέλη

Την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής φόρων στους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών. Με εγκύκλιο που εξέδωσε δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τις εφορίες και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ αναφορικά με τη διαδικασία και τους χρόνους για την καταβολή των επιστρεφόμενων ποσών. Η εγκύκλιος αφορά κάθε είδους φορολογία, όπως είναι ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι κεφαλαίου (κληρονομιάς, μεταβίβασης κα).

Ειδικότερα, με βάση την εγκύκλιο, οι φορολογικές οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στις εκκαθαρισμένες οφειλές για τις οποίες έχει εκδοθεί Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και σε αυτές που δεν έχει εκδοθεί το ΑΦΕΚ. Ειδικότερα στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

ΦΠΑ

1. Εφόσον ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο, το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από την εφορία.

2. Εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ή υπολείπεται ποσό προς επιστροφή μετά τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του, τότε:

α) Προκειμένου για ΑΦΕΚ από το οποίο προκύπτει επιστροφή φόρου κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται στον φορολογούμενο εντός δέκα ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής. Η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται άμεσα από την εφορία μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει στην εφορία τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό, τότε αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών.

β) Για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί φύλλο έκπτωσης για ποσό άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ. Αναλυτικότερα η εφορία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ διαβιβάζει το σχετικό φάκελο για έγκριση στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του ΥΠΟΙΚ η οποία τον αξιολογεί και τον προωθεί στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση. Μετά την επιστροφή του υπογεγραμμένου σχετικού φακέλου η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων τον αποστέλλει στην αρμόδια εφορία εντός πέντε ημερών για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στον δικαιούχο. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει εντός πέντε ημερών από τη λήψη του φακέλου να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στον δικαιούχο προκειμένου να προσέλθει στην εφορία για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά πληρωμής και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό. Το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών. Η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών, εν γένει, γίνεται κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ, με όσα έχουν εκκαθαριστεί παλαιότερα να προηγούνται.

Διαδικασία για μη εκκαθαρισμένες οφειλές ΦΠΑ

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών Φ.Π.Α. προωθείται άμεσα η αξιολόγησή τους σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με σκοπό την εξαγωγή των υποθέσεων για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλονται στις εφορίες ηλεκτρονικά αρχεία με τις αιτήσεις των οποίων η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο καθώς και για αυτές που απαιτείται η διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή. Το σχετικό ΑΦΕΚ εκδίδεται από τις αρμόδιες εφορίες εντός δεκαπέντε ημερών από την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου για τις περιπτώσεις που η επιστροφή διενεργείται χωρίς έλεγχο. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου ενώ το ΑΦΕΚ εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ο έλεγχος (όπου απαιτείται) και η έκδοση του ΑΦΕΚ πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. επιστρεφόμενο ποσό κάτω των 1.500 ευρώ) η εφορία προχωρά, κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων, στους απαραίτητους συμψηφισμούς και επιστρέφει στους δικαιούχος το τυχόν εναπομένον ποσό εντός 15 ημερών από την εκκαθάριση. Για όσες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή της. Μετά τους σχετικούς ελέγχους, για όσους φορολογούμενους έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η εφορία αποστέλλει κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους δικαιούχους εντός δεκαπέντε ημερών. Για όσους φορολογούμενους δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο εντός δέκα ημερών, οι Δ.Ο.Υ. τους καλούν για να προσκομίσουν το αργότερο εντός τριάντα ημερών . Εφόσον αυτά προσκομισθούν οι Δ.Ο.Υ., εκδίδουν ΑΦΕΚ επιστροφής και ακολουθείται η οριζόμενη διαδικασία της Α΄ κατηγορίας.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων γίνεται άμεσα η εκκαθάρισή της. Αφού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προβεί για κάθε περίπτωση στον έλεγχο όλων των προβλεπόμενων παραστατικών, προχωρά άμεσα στην έκδοση ΑΦΕΚ και την εκκαθάριση του ποσού.

Διαδικασία επιστροφής Φόρων Κεφαλαίου

Στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών η επιστροφή του φόρου γίνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή μετά από αίτηση του δικαιούχου, το αργότερο μέσα στο επόμενο έτος από την απόκτηση του τίτλου ιδιοκτησίας. Στις φορολογίες μεταβιβάσεων ακινήτων, Ε.Τ.ΑΚ. (Ειδικό Τέλος Ακινήτων), Φ.Α.Π. (Φόρο Ακίνητης Περιουσίας), και Ε.Φ.Α. (Ειδικό Φόρο Ακινήτων) η έκπτωση ενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μόλις αποκτηθεί ο τίτλος και πάντως το αργότερο μέσα στο επόμενο έτος από την απόκτηση του τίτλου.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου