Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ «ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ


Από αρχές του έτους μέχρι και τέλος Απριλίου έχουν υποβάλλει αρκετά στελέχη των ΕΔ, αιτήσεις αποστρατείας, ο αριθμός δε αυτός υπερβαίνει τα 1.000 άτομα και επειδή αναμένεται ο υπόψη αριθμός να αυξηθεί κατά τους επόμενους μήνες, λόγω των κοινοποιήσεων των μεταθέσεων του καλοκαιριού θα πρέπει να διευκρινιστούν τα... χρονικά περιθώρια στα οποία η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη, να προβεί, στην αποστρατεία των υπόψη στελεχών.

Θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «αίτησης αποστρατείας» και «αίτησης παραιτήσεως», ενός στρατιωτικού. Σύμφωνα με το Ν.1400/73 «Περί Καταστάσεων Αξιωματικών Ε.Δ» αναφέρεται στις παραγράφους 4, 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 34 τα εξής:

«Αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως:
4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας.
5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως.
9. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική διά τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη ν' αναβληθή επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική.
10. Αίτησις αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν' ανακληθή. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως.
11. Υποβληθείσα αίτησις παραιτήσεως δύναται ν' ανακληθή δι' αναφοράς του υποβάλλοντος αξιωματικού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της.»


Συνεπώς, από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι όσοι στρατιωτικοί έκαναν αίτηση αποστρατείας (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.1400/73) πρέπει να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης με τους στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δηλαδή να εξαιρεθούν και αυτοί από την καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς. Επίσης το Γ.Λ.Κ. πρέπει στις συνταξιοδοτικές πράξεις να αναγράφει ως αιτία εξόδου : «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» και όχι το εσφαλμένο «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ».

Συμπέρασμα, όταν ένα στέλεχος υποβάλλει αίτηση αποστρατείας, το χρονικό διάστημα που καθορίζεται είναι, εντός τριών μηνών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να έχει κάνει δεκτή την υπόψη αίτηση, κατόπιν σε πόσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία θα προβεί στην αποστρατεία του υπόψη στελέχους δεν καθορίζεται.

Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω  υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219Α), υποχρεούνται να καταβάλουν  υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων  υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται  να  καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 89Α).

Διαγραφή αποστρατευόμενων:

Οι αξιωματικοί, που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, άρθρο 10 παρ.2, Ν.3257/2004.
Το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας δι άπαντα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αξιωματικών, άρθρο 36, παρ.2 Ν.1400/73.

Πρέπει τα στελέχη που αποφασίζουν να υποβάλλουν αιτήσεις αποστρατείας, να έχουν σκεφθεί αρκετά για το μέλλον τους προτού λάβουν μια τέτοια απόφαση διότι, υπάρχει το ενδεχόμενο μετά από 1 ή 2 μήνες αν το μετανιώσουν η υπηρεσία να μην κάνει αποδεκτό το αίτημά τους, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου