Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Μερικές  αποσαφηνίσεις, για να έχετε ΟΡΘΗ γνώση και εικόνα του εργ. καθεστώτος των αποστράτων

1) Μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας, οι απόστρατοι εργαζόμενοι λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων μείον... Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

2) Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, έχει καθορισθεί με... τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012

3) Η προσαύξηση κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας...., ΙΣΧΥΕΙ από το 2010, νόμος 3863/10 (κατ επέκταση-αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν.2676/99).Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επαύξηση ίσχυε και θα ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους.

4) Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

5) Εκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους.

6) Οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (47ο για τους αποστράτους), υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σας επισημαίνουμε ότι προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων που λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

7) Σε ότι αφορά στον Ο.Α.Ε.Ε., εάν ασφαλισμένος του ανωτέρω φορέα διακόψει την ασφάλισή του και συνταξιοδοτηθεί από τον Οργανισμό, και στη συνέχεια κάνει έναρξη επαγγέλματος και ασφαλιστεί εκ νέου στον Οργανισμό, θα καταβάλει προσαυξημένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα είναι η ίδια ή διαφορετική από εκείνη για την οποία έλαβε σύνταξη από τον Οργανισμό (ή από τα πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.).

Γ. Αντωνιάδης
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου