Τρίτη 7 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013


   Λύνουμε τις απορίες σας για το εργασιακό

Εξαρτημένη εργασία: Εξαρτημένη εργασία είναι η εργασία που υπόκειται στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και της εποπτείας της εργασίας ενώ καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της. Ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να... συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη.

Μισθωτός: Μισθωτός είναι το πρόσωπο, το οποίο βάσει σχέσεως εξαρτημένης εργασίας τελεί στην υπηρεσία τρίτου και υποχρεούται στην παροχή εργασίας προς αυτόν. Δεν είναι μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, εάν παρέχουν εργασία εκ του νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εταίροι και τα μέλη σωματείου, εάν παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ή το σωματείο.

Πως διακρίνονται οι μισθωτοί σε υπάλληλους και εργάτες;

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, δηλαδή αν είναι πνευματική ή σωματική, οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε υπαλλήλους ή εργάτες. Η διάκριση αυτή επηρεάζει την εργασιακή σχέση τόσο κατά τη διάρκεια της (όροι αμοιβής και απασχόλησης), όσο και κατά τη λήξη της (καταβολή αποζημίωσης κ.λπ.)

Ποιός θεωρείται υπάλληλος;

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία.

Ποιος θεωρείται εργάτης; Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία. Οι εργάτες αποκαλούνται πολλές φορές εργατοτεχνίτες ή τεχνίτες. Με τους εργάτες εξομοιώνονται γενικώς οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές - τεχνίτες και το υπηρετικό προσωπικό. Ο χαρακτηρισμός του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει και όχι απ’ αυτό που προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας ή τον τρόπο αμοιβής του. Η διάκριση αυτή των μισθωτών αμβλύνεται συνεχώς μετά από τη νομολογία των Δικαστηρίων και τη σύγχρονη εξέλιξη των συνθηκών εργασίας.

Αυτοπασχολούμενος: ορίζεται κάποιος, που δεν έχει σύμβαση εργασίας αλλά εκτελεί οικονομική δραστηριότητα σε τακτή βάση, η οποία του εξασφαλίζει ένα εισόδημα . Σύμφωνα με τους πρότυπους διεθνείς οργανισμούς, η αυτοαπασχόληση είναι αυτή, όπου οι απολαβές εξαρτώνται άμεσα από τα κέρδη, και όπου οι επαγγελματίες λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις ή είναι υπεύθυνοι για την καλή οικονομική κατάσταση και την κερδοφορία της επιχείρησης (Με την τελευταία υλοποίηση της ασφαλιστικής-διοικητικής μεταρρύθμισης όλοι ο φορείς που αντιπροσώπευαν τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας μας, ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΑΣ-ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ συγχωνεύτηκαν στο νέο φορέα – το ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονομική και λογιστική τους αυτοτέλεια, ενώ στον Ο.Α.Ε.Ε. ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές (ασφαλισμένοι πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012, με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011 (33,57 ευρώ), θα υπολογίζεται και η παρακάτω περίπτωση της οποίας το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού: Για το όριο της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή άθροισμα κύριων συντάξεων το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν.3863/2010 (30 * 33,57 = 1.007,10 ευρώ) ή (60*33,57 = 2024,20 ευρώ, για τους αυτοπασχολούμενους).

Αποσπάσεις στο εξωτερικό: Ως αυτοαπασχολούμενος νόμιμα εγκατεστημένος σε μια οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν χρειάζεστε άδεια εργασίας. Για χρονικό διάστημα μέχρι 2 ετών, μπορείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ παραμένοντας ασφαλισμένος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας. Αυτός άλλωστε είναι και ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσετε στο ελάχιστο τις απαιτούμενες διατυπώσεις. Αν προτιμήσετε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας απόσπασής σας, θα πρέπει να καταβάλλετε εισφορές εκεί.

Επικυρωμένες μεταφράσεις: Αν προβλέπεται έλεγχος των επαγγελματικών σας προσόντων - λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή ασφάλεια των πολιτών - μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε επικυρωμένη μετάφραση των εγγράφων σας. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν τα εξής: η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τα βασικά έγγραφα, όπως π.χ. τα ίδια τα επαγγελματικά προσόντα, οι αρχές υποχρεούνται να κάνουν δεκτές μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές άλλων χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, για τα ακόλουθα επαγγέλματα δεν απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των επαγγελματικών προσόντων: γιατροί, γενικοί νοσοκόμοι,μαίες,κτηνίατροι,οδοντίατροι,φαρμακοποιοί,αρχιτέκτονες.

Ισχύον καθεστώς εργαζομένων αποστράτων (ν. 4151/29-4-2013):

Κάτω των 47 ετών και ευδοκίμως τερματίσαντες: Εργασία χωρίς κανένα περιορισμό (έως το 47ο έτος).

Κάτω των 47 ετών, με αίτηση αποστρατείας: Αναστολή Συντάξεως (έως το 47ο έτος).

Άνω των 47 ετών και ασφαλισμένος σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ: Περικοπή συντάξεως του ποσού άνω των 60 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη (2.014,20 ευρώ).

Άνω των 47 ετών και μισθωτός/ασφαλισμένος (ΙΚΑ): Περικοπή ποσού άνω των 30 ημερομισθίων δλδ των 1.007 ευρώ συν το 30% της διαφοράς των συνταξίμων αποδοχών μείον τα 1.007 ευρώ (συν 6 ημερομίσθια για κάθε άγαμο ή προστατευόμενο τέκνο) π.χ. Με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, θα περικοπεί το ποσό άνω των 1.155 ευρώ, ήτοι 1.007 + 30% 493 (1.500-1.007)ευρώ.

Ισχύς όλων των ανωτέρω απο 1-1-2013.

Γ. Αντωνιάδης
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου