Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΒΟΕΑ στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Δείτε πως φτάσαμε, από το πάγωμα της τιμής μεριδίου στο ΒΟΕΑ για το 2013, σε μείωση 10,5% και εκκρεμεί ακόμη η ΚΥΑ που θα προσυπογράψει το Υπουργείο Οικονομικών για να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση 37,3%


Του Λοχαγού (Ο)Ηλία Νατσιούλα

Προέδρου της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας
Στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με ανακοίνωση την 27 Νοε 2012  για το ΒΟΕΑ  αναγράφονταν΄΄το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, την αποδέσμευση υπολογισμού του ΒΟΕΑ από την τιμή μεριδίου του μερίσματος και το πάγωμα των ΒΟΕΑ για τα έτη 2012 και 2013 στα ισχύοντα ποσά (τιμή μεριδίου 12,29 € με υπολογισμό των κρατήσεων στο αυτό ποσό) και στις 20 Μαρτίου 2013 αποφάσισε το ΒΟΕΑ από 1 Απρ 13 να καταβάλλεται μειωμένο κατά 10,5% με βάση την τιμή μεριδίου των 11,00 €.


Διευκρινίζεται ότι στην ίδια ανακοίνωση της 20 Μαρ 2013 αναγράφεται ότι ''Από 1 Ιουλ 13 € ισχύει και νεα μείωση στο μέρισμα ΜΤΑ σε 7,80 (μείωση 37,3%). Εκκρεμεί όμως στο Υπουργείο Οικονομικών για προσυπογραφή ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία, το ΒΟΕΑ διατηρείται σταθερό με τιμή μεριδίου 11,00 € και αποδεσμεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα τιμή μεριδίου. ΄΄

Αλλά και στην ανακοίνωση της 27 Νοε 2012 αναγράφονταν επίσης΄΄Επειδή με τη νέα μείωση της τιμής μεριδίου κατά 30% (διαμόρφωση 8,60 €) υπήρχε κίνδυνος τα καταβαλλόμενα ΒΟΕΑ σε πολλούς ασφαλισμένους να είναι μικρότερα των συνολικών εισφορών,το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, την αποδέσμευση υπολογισμού του ΒΟΕΑ από την τιμή μεριδίου του μερίσματος"


Έχει υπογραφεί αυτή η ΚΥΑ που θα αποδεσμεύει το μέρισμα από το ΒΟΕΑ ή θα επέλθει και νέα μείωση από 1 Ιουλ 2013; Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη στο ΜΤΑ.
Διαβάστε παρακάτω λεπτομέρειες για να δείτε τι γίνεται στο ΜΤΑ και στη χορήγηση του ΒΟΕΑ στους συναδέλφους μας στην Πολεμική Αεροπορία.


Όπως με ενημέρωσαν συνάδελφοι αλλά και διαπιστώθηκε μέσα από την οικονομική κατάσταση του ΜΤΑ, τα παιδιά τους που συμπληρώνουν στα χρόνια της κρίσης δικαίωμα λήψης ΒΟΕΑ λαμβάνουν ποσό σχεδόν λίγο πάνω από τις κρατήσεις ή και πιθανόν στο μέλλον να λάβουν ποσό λιγότερο από τις κρατήσεις που κατέβαλλαν οι ίδιοι και υφίστανται μεγάλη αδικία σε σχέση με το ΒΟΕΑ που καταβάλλονταν στα παιδιά της προηγούμενης δεκαπενταετίας, όπου το  ΒΟΕΑ επιδοτήθηκε με 70 και πλέον εκατομμύρια απο τα γενικά έσοδα του ΜΤΑ . Φαντάζεστε την απώλεια όταν έχεις 2, 3 κλπ παιδιά.


20 ΜΑΡΤΙΟΥ 3013

Με τη Φ.951.13/ΑΔ.876933/15-3-13 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, εγκρίθηκε η υπ΄αρ. 10/12-3-13 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ με την οποία καθορίζονται νέες τιμές μεριδίου μερίσματος ως κατωτέρω:

- Από 1 Απρ 13 € 11,00 (μείωση 10,5%)
- Από 1 Ιουλ 13 € 7,80 (μείωση 37,3%)
Το ΒΟΕΑ από 1 Απρ 13 θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 10,5% με βάση την τιμή μεριδίου των 11,00 €. Εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών για προσυπογραφή ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία, το ΒΟΕΑ διατηρείται 
σταθερό με τιμή μεριδίου 11,00 € και αποδεσμεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα τιμή μεριδίου.


27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δείτε  τη αναγράφονταν στην οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) η οποία Κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράµπελα, ανακοινώσε τις επικαιροποιηµένες γενικές και ειδικές πληροφορίες για την οικονοµική του κατάσταση, προκειµένου οι µέτοχοι και οι µερισµατούχοι του Ταµείου να έχουν αντικειµενική ενηµέρωση για την πορεία, τις προοπτικές και τα προβλήµατά του.

Επειδή με τη νέα μείωση της τιμής μεριδίου κατά 30% (διαμόρφωση 8,60 €) υπήρχε κίνδυνος τα καταβαλλόμενα ΒΟΕΑ σε πολλούς ασφαλισμένους να είναι μικρότερα των συνολικών εισφορών, το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, την αποδέσμευση υπολογισμού του ΒΟΕΑ από την τιμή μεριδίου του μερίσματος και το πάγωμα των ΒΟΕΑ για τα έτη 2012 και 2013 στα ισχύοντα ποσά (τιμή μεριδίου 12,29 € με υπολογισμό των κρατήσεων στο αυτό ποσό). Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον κ. ΥΦΕΘΑ και εκκρεμεί για συνυπογραφή στο Υπ. Οικονομικών. Εάν η ΚΥΑ δεν υπογραφεί, από 1-1-13 τα ΒΟΕΑ θα μειωθούν κατά 30%.


Μέχρι το 2011 οι πληρωμές των ΒΟΕΑ διενεργούνταν από τις εισφορές των γονέων και σημαντική επιδότηση του Ταμείου από τα γενικά του έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα έτη 2002-2011 η επιδότηση αυτή ανήλθε σε 44,8 εκ.€ , ενώ για τα έτη 1990-2011 ανήλθε συνολικά σε 70,3 εκ.€. Τα καταβαλλόμενα δηλαδή ΒΟΕΑ σε ένα σημαντικό ποσοστό αποτελούν επιδότηση του Ταμείου και δεν αποτελούν αποκλειστικά εισφορές των γονέων.


Διαχρονικά οι αποδόσεις των ΒΟΕΑ για παιδιά που γεννήθηκαν πριν το 2005 κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω των μικρών συγκριτικά εισφορών σε σχέση με τα καταβαλλόμενα ποσά

ΕΤΗ                     ΔΕΙΚΤΗΣ

1982-1992              6,2

1993-1996              5,6

1997-2004              2,3

2005-2011              0,92

 


Παρά τη μείωση της τιμής μεριδίου κατά 6% από 1-7-2011 και 10% από 1-1-12, τα ΒΟΕΑ εξακολουθούν να έχουν υψηλές αποδόσεις. Με βάση πραγματικά στοιχεία πληρωμών, οι αποδόσεις κυμαίνονται από 1,22 μέχρι 1,72, ανάλογα με το βαθμό του γονέα και το χρόνο αποστρατείας του. Λόγω των μικρότερων κρατήσεων στους μερισματούχους, οι ενωρίτερα αποστρατευόμενοι ευνοούνται έναντι των παραμενόντων στην ενέργεια.

Ενδεικτικά στοιχεία με τις καταβλητέες εισφορές μαζί με την απόδοση του κεφαλαίου έναντι των πληρωτέων:


-Πραγµατικές αποδόσεις από πληρωµές ΒΟΕΑ Μαρτίου 2012

ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (€)       ΠΛΗΡΩΤΕΟ (€)    ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
 ΑΠΤΧΟΣ       37        22.320,45                                          27.283,80                             1,22
 ΕΠΓΟΣ          25         14.972,17                                         18.435,00                             1,23
 


Ερωτήματα:


1. Ποιες είναι οι αντίστοιχες αποδόσεις  για ίδιο ποσό εισφορών που κατέβαλλαν τα στελέχη του ΣΞ ή του Π.Ν;


2. Ποιες είναι, εάν υπήρχαν, οι αντίστοιχες επιδοτήσεις για την καταβολή του ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ και το ΜΤΝ, ώστε να καταβάλλεται τα προηγούμενα έτη υψηλό ποσό, με χαμηλές εισφορές;


3. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ταμείο στις ΕΔ  κοινό για όλα τα στελέχη (ΣΞ-ΠΑ-ΠΝ) που ανάλογα με το τι εισφορές κατέβαλλαν να τους επιστρέφονταν πίσω τα ίδια ποσά ανά βαθμό-έτη, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα και με μια συγκεκριμένη απόδοση;


Συμπέρασμα: 

Στις 15 Ιουλίου 2012 είχα ανεβάσει στη σελίδα της ΕΣΠΕΘ μια πρόταση για το ΒΟΕΑ. Ουσιαστικά ήθελα να διαμορφώσω κάποιες βάσεις και άξονες, ώστε να προβληματιστούμε και να ξεκινήσει η συζήτηση για να βρεθεί η συμφερότερη και δικαιότερη λύση για όλους μας στην καταβολή του ΒΟΕΑ και να πάψουν να υπάρχουν αισθήματα αδικίας παλαιάς, υπάρχουσας και νέας γενιάς.


Πχ εάν είχες καταβάλλει σε διάστημα 25 χρόνων 15.000€ να σου επιστραφούν πίσω πχ 20.000€. Δηλαδή να σου δίνετε ενδεικτικά μια ετήσια απόδοση πχ 4% πάνω στο ποσό που σου παρακρατείτε.  Με αυτό τον τρόπο θα πάψουν τα παραπάνω φαινόμενα προηγούμενες γενιές να έχουν εισπράξει ποσό έως 6 φορές πάνω από αυτά που κατέβαλλαν και η νέα γενιά να βρίσκετε σε κίνδυνο να εισπράξει λιγότερα ποσά από αυτά που κατέβαλλε και χωρίς να υπολογίζεται η ετήσια μερισματική απόδοση που θα έπρεπε να δίνεται για αυτά τα ποσά που σου παρακρατούνται. Εύκολα θα μπορούσες πχ τα 500 ευρώ το χρόνο να τα είχες επενδύσει ή καταθέσει σε αποταμιευτικά προγράμματα και μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα να τα έπαιρνες πίσω με το ανάλογο ποσό, προσαυξημένο από τόκους. Επιπλέον τα προηγούμενα χρόνια από τα 500 ευρώ το χρόνο τα 150 σου επιστρέφονταν πίσω από την εφορία. Για το 2012 θα σου επιστραφούν 50€. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες της πρότασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου