Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΒΑΜ) Σχολικού έτους 2014-2015
Προϋποθέσεις
1. Τα τέκνα να είναι αριστούχα των Β και Γ τάξεων Δημόσιου ή ιδιωτικού Λυκείου της Ελληνικής επικράτειας (τα τεχνικά Λύκεια αποκλείονται) με Μ.Ο βαθμολογίας 18,1 και άνω σύμφωνα με το Π.Δ 246/1998 και το Π.Δ 60/2006 του Υπουργείου παιδείας.
2. Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320 ευρώ το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση από το νόμιμο επίτροπο (κηδεμόνας-πατέρας-μητέρα). Χορηγείται και από το παράρτημα.
2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «Άριστα» (δίδεται από τη γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντίγραφου του αποδεικτικού προαγωγής ή του απολυτηρίου.
3. Φ/αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει φ/αντίγραφο οικογενειακού λογαριασμού στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του τέκνου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η 13η Νοεμβρίου 2015   στα γραφεία  της Ε.Α.Α.Α. (Χαλκοκονδύλη 5 ΤΚ 10677 Αθήνα  ) υπόψη Σμχου ε.α Ηλία Σβάρνα  ή στα γραφεία του  Παραρτήματος  (Τσιμισκή & Γ.Θεοχάρη 2 Θεσσαλονίκη) μέχρι  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.
 Αιτήσεις και  Υπεύθυνες Δηλώσεις υπάρχουν στα Γραφεία του Παραρτήματος
Επίδοση Τιμητικών Διπλωμάτων.

1        Το  Παράρτημα Θεσσαλονίκης θα διοργανώσει εκδήλωση για την απονομή των τιμητικών διπλωμάτων στους:
α. Βραβευθέντες αριστούχους μαθητές.

β. Στα παιδιά  η εγγόνια των συναδέλφων του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης   που πέτυχαν στα ΑΕΙ.-ΤΕΙ κατά το ετος 2015 , ανεξάρτητα της βαθμολογίας  τους   . Παρακαλούνται οι έχοντες      παιδί η εγγόνια  να προσκομίσουν  βεβαίωση  της σχολής  επιτυχίας  μεχρι τις 1/12/2015.
  Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας /Παράρτημα Θεσσαλονίκης  θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη όλων των εν. αποστρατεία  Θανόντων / πεσόντων  συναδέλφων την Κυριακή 1 Νοεμβρίου  2015 στον Ιερό Ναό της Κωνσταντίνου και Ελένης )περιοχή Ιπποδρομίου .
Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης θα παρατεθεί καφές στη Λέσχη του Παραρτήματος (Τσιμισκή Και Γ . Θεοχάρη 2 ).
Παρακαλούνται οι συγγενείς  των συναδέλφων που  έφυγαν από την ζωή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία  του Παραρτήματος  τηλ 310261321 ώρες λειτουργίας 09:00-13:00 καθημερινές  η στο τηλ 6983502502 (Βασιλείου Διαμαντίδη ).ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ

                       ΤΣΙΜΙΣΚΗ  & Γ.ΘΕΟΧΑΡΗ 2
                             Τηλ. :2310261321
          
1  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ


Α Ι ΤΗ Σ Η

                         ΠΡΟΣ Ε.Α.Α.Α.
                         Χαλκοκονδύλη 5
                        Αθήνα – Τ.Κ.106 77


Του ……………………..……………… ε.α.
ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................….
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………
ΠΟΛΗ: ………………………………………
Τηλ.: …………………………………………
Κιν.: …………………………………………

Ημερομηνία …………………………..


                          Θέμα : Βράβευση  Αριστούχου Μαθητή Σχολικού Έτους  2014-2015

1.                        Σας γνωρίζω, ότι τυγχάνω νόμιμος Επίτροπος (κηδεμόνας – πατέρας – μητέρα
κ.λπ.) του/ της αποφοίτου μαθητού-τριας ……………………………………..(Όνομα/νυμο), ο/ η οποίος-α αποφοίτησε από την ……… τάξη του ……..………...…………………….. με ΑΡΙΣΤΑ (Μ.Ο. ………. και άνω) ή προήχθη με ΑΡΙΣΤΑ (Μ.Ο. ……… και άνω) από την ….... στην ……. τάξη του ………………..…………...   με άριστα και Μ.Ο 18,1
      2.   Συνημμένα  σας υποβάλλω Βεβαίωση του ………Δημοσίου/Ιδιωτικού Λυκείου …… στην οποία εμφαίνετε ο Μ.Ο.  βαθμολογίας του προς βράβευση   μαθητού/τριας
     3.  Επίσης το τιμητικό δίπλωμα να αποσταλεί στο Παράρτημα  Θεσσαλονίκης .


                                                                                                 Ο /Η Αιτών/ούσα


2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΟΥ

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):


Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:


Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:


Ημερομηνία γέννησης(2):


Τόπος Γέννησης:


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:


Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:


Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:   
 H ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΒΑΜ) ΕΤΟΥΣ 2014-2015  
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ  ……………………………………
…………………………………………ΤΗΣ   ……………………..( Τράπεζα)       ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟ 

IBAN   GR ……………………………………………..

Ημερομηνία

Ο Δηλών
(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου