Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Συντάξεις ΣτρατιωτικώνΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ


Τηλέφ. 210 6598110


Φ.846/46/136410


Σ.2573
Αθήνα, 26 Οκτ. 2015                                       
  Συν:


ΘΕΜΑ:ΣυντάξειςΣτρατιωτικών


ΣΧΕΤ:
α.  ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας –  
     Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης»  
β.  ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65) «Μέτρα για την Εφαρμογή του Μηχανισμού
     Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κ-Μ της Ζώνης Ευρώ & ΔΝΤ
γ.  ν. 3847/2010 (ΦΕΚ Α’ 67) «Επανακαθορισμός των Επιδομάτων Εορτών
     Χριστουγέννων – Πάσχα & Επιδόματος Αδείας για τους Συνταξιούχους &
     Βοηθηματούχους του Δημοσίου» 
δ.  ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120) «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού
     Συστήματος του Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις»
ε.   ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής ΜΠΔΣ 2012 -
      2015»
στ. ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας
      του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για Ανάπτυξη & Δημοσιονομική Εξυγίανση –
      Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού &
      Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης»
ζ.   ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) Άρθρο 1 παρ.10«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις»
η.  ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και
     άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας
     του ν.4046/2012»
θ.  ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016, Επείγοντα
     Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016»
ι.   ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) «Φ.Ε., Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
     ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 κ.α. Διατάξεις»
ια. ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), Άρθρο Πρώτο Υποπαράγραφος ΙΑ.2 Περ. 3Ε
ιβ. ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160), Άρθρο 220
ιγ. ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246), Άρθρο 86
ιδ. ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80)«Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διαπραγμάτευση
     και Σύναψη Συμφωνίας με τον Ε.Μ.Σ.» 
ιε. ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του
     Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ. & Ρυθμίσεις
     για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
ιστ. ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας
      Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
ιζ.  Πρακτικά 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/30-10-2012
ιη.  Πρακτικά 4ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/31-10-2012
ιθ.  Πρακτικά 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελ.Συνεδρίου/27-02-2012 
κ.  Φ.819/184/136252/Σ.2515/23-10-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜΗΜΑ Π/Υ


               
                 1.  Σας γνωρίζουμε ότι με την ένταξη της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) από το 2010 μέχρι και σήμερα ψηφίστηκαν μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες είχαν αντίκτυπο τόσο στις αποδοχές των εν ενεργεία (ε.ε.) στελεχών όσο και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους τόσο άμεσα με μεγάλη μείωση αυτών ή έμμεσα λόγω υπαγωγής τους σε φορολογικές διατάξεις. 

                2.  Επ’ αυτών αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν ειδικά μόνο στους στρατιωτικούς και πέραν των ήδη επιβληθέντων γενικά στους υπόλοιπους πολιτικούς συνταξιούχους.........
(όπως π.χ.: δώρα εορτών, επίδομα αδείας, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων,  έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων από ένα ποσό και πλέον κ.λ.π.)

ΝΟΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
ν.3833/10 & ν.3845/10
Επιδόματα απασχόλησης & εξομάλυνσης -20% (από 01/01/10)
ν.4002/11
Επίδομα απασχόλησης -10% (από 01/07/11)
ν.4024/11
Μικτή σύνταξη κατά 40% για ποσό ˃ 1.000 € για ηλικία ˂ 55 ετών που δεν έχουν συμπληρωθεί τα 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας για τους παραιτηθέντες.  Μικτή σύνταξη κατά 20% για ποσό ˃ 1.200 € για ηλικία ˂ 55 ετών
ν.4093/12
Μείωση σύνταξης λόγω μείωσης Βασικού Μισθού (ΒΜ) και των βαθμολογικών συντελεστών  των ε. ε. στρατιωτικών στελεχών και επιπρόσθετη μείωση 5%-10%-15%-20% λόγω εφαρμογής σε όλους τους συνταξιούχους για ποσά 1.000 €. 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €.

                     3.     Επί των ανωτέρω ειδικών μειώσεων των συνταξιούχων και ειδικότερα αυτών που προήλθαν από την εφαρμογή του επίμαχου ν.4093/12, επισημαίνεται ότι η σύνταξη των στρατιωτικών συνταξιούχων επανυπολογίσθηκε οίκοθεν σύμφωνα με τον τότε ΒΜ και τους νέους συντελεστές (Νοέ. 2012), και την κλιμακωτή μείωση ποσοστού 5%,10%,15%,20%, αναλόγως του καταλογιστέου ποσού της σύνταξης. Είναι προφανές ότι ο ν.4093/12 επέβαλλε ταυτόχρονα διπλές κρατήσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους πέραν των άλλων που είχαν επιβληθεί έως τότε.

                     4.     Επίσης υπήρξαν παρεμβάσεις πέραν των μισθολογικών - συνταξιοδοτικών και στα Ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικά) που χορηγούν μέρισμα, αλλά και στους Ειδικούς Λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ (ΕΛΟΑ). Συμφώνως με τα (ια) και (ιβ) σχετικά, τα μεν Μ.Τ. υπήχθησαν σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το εφάπαξ υπολογίζεται πλέον με τον τύπο του συντελεστή βιωσιμότητας που ισχύει για όλο το Δημόσιο. Ειδικά για τους ΕΛΟΑ ενσωματώνεται επιπρόσθετα και η ρήτρα αξιομάχου. Οι μειώσεις των μερισμάτων των  Μ.Τ από το 2011 έως σήμερα  μεσοσταθμικά είναι της τάξεως 35%-40%.
            .       
                   5.  Από την εφαρμογή των σχετικών νόμων από (α) έως και (ιε), σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στους λοιπούς συνταξιούχους του Δημοσίου συμμετείχαν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι καθόσον οι περικοπές και οι μειώσεις ήταν γενικού περιεχομένου και ίσχυσαν για όλους. Επίσης οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μειώσεις που αφορούσαν στη μείωση των αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία (ε.ε.) συναδέλφων τους καθώς σύμφωνα με το π.δ. 169/07 «Κώδικας Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων», οι συντάξιμες αποδοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές των ενεργεία. Κατά συνέπεια υφίσταται αυτόματη μείωση των στρατιωτικών συντάξεων όταν μειώνεται και ο μισθός των ε.ε. στρατιωτικών.

                     6.     Ο ν.4093/12 επίσης επέβαλλε αναδρομικές μειώσεις συντάξεων ενώ ο αντίστοιχος ν.4024/11 για το δημόσιο τομέα δεν είχε αναδρομική ισχύ και δεν επέβαλλε περικοπές για όσους ήδη ήταν συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2013. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιβληθεί και στους αντίστοιχους στρατιωτικούς συνταξιούχους ενώ δεν είναι συμβατές σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκαιο καθώς δεν επιτρέπεται να περιορισθούν με αναδρομική ουσιαστική ρύθμιση οι συντάξεις (πρακτικά 2ΗΣ Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ε.Σ. 27/02/2013) ως (ιθ) σχετικό.

                     7.   Οι προσφυγές των στρατιωτικών συνταξιούχων έχουν δικαιωθεί όσον αφορά στο θέμα των διαδοχικών μειώσεων λόγω και του μισθολογίου των ε.ε., (αποφάσεις ΣτΕ 2192 – 2194 / 2012). Αιτείται ληφθούν υπόψη και τα πρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων Ολομέλειας Ε.Σ. (3Η / 30-10-12 & 4Η / 31-10-12) ως τα (ιζ) και (ιη) σχετικά, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται οι αρχές: τήρησης ισότητας & αναλογικότητας στην κατανομή δημοσίων βαρών, προστατευόμενης εμπιστοσύνης, αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με το 1Ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, συμβατότητας με άρθρα του Συντάγματος, κ.λ.π..  

                     8.     Αν και δεν είναι δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ., εν τούτοις εκτιμάται ότι επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επέλθει περαιτέρω μελλοντική περικοπή των στρατιωτικών συντάξεων. Επ’ αυτού αναφέρεται ότι το ΥΠΕΘΑ προτίθεται να αναλάβει διαρθρωτικά μέτρα μείωσης δαπανών, προκειμένου εναρμονισθεί με τους στόχους του νέου ΜΠΔΣ και του Π/Υ Έτους 2016 σύμφωνα με το (κ) σχετικό.

                    9. Για θέματα στρατιωτικών συντάξεων αρμόδιο είναι το Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος της Ελλάδος ωστόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Πολιτείας με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών προκειμένου αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί στο ύψος των αποδοχών τους που ελάμβαναν την 31/07/2012 (προ του ν.4093/12) και θα απαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους όπως ενδελεχώς αναπτύχθηκαν.

                  10.   Συμπερασματικά, το ΥΠΕΘΑ εισηγείται πέραν της αποφυγής της οιασδήποτε νέας επιβάρυνσης στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, να υιοθετηθεί και η δυνατότητας απαλλαγής των στρατιωτικών συνταξιούχων από τις κρατήσεις 5%-10%-15%-20% του ν.4093/12 προκειμένου αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα.

                 11.   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   Ακριβές Αντίγραφο

        Πάνος Καμμένος

        

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΣμχος (Ο) Δημ. Δρόσος
ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡ.& ΛΟΓ
         ΠINAKAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού (κ. Τσακαλώτου)
Nίκης 5-7 Αθήνα, ΤΚ 10562

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ
Δ/νση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας & Διεθνών Σχέσεων
Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
-ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ηρώδου Αττικού 19
ΤΚ 10674

ΣΓ ΥΕΘΑ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ. ΜΕΡ. (2)      
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
ΓΕΣ/ΔΟΙ
ΓΕΝ/ΔΚΕ – ΟΕΠΝ
ΓΕΑ/ΔΔΚ – Δ6
ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ
Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών &  Δειγματοληπτικών Ελέγχων Επί των  
Πολιτικών – Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων
Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου