Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές το νέο ακαδημαϊκό έτος

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

Άρθρα του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια αποτελούν οι ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές καθώς, όπως γράψαμε, η βουλευτική τροπολογία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

Ο συνυπογράφων την τροπολογία κ. Μαντάς τη χαρακτήρισε επείγουσα γιατί από τη μια ξεκαθαρίζει το τοπίο για την επόμενη χρονιά και πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το νέο πλαίσιο και από την άλλη λύνει το πρόβλημα των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής, τουλάχιστον στο μεγαλύτερό του μέρος, παίρνοντας υπόψη και την απόφαση του ΣτΕ, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα για το οποίο πράγματι δεν ευθύνονται ούτε οι φοιτητές ούτε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. «Βρεθήκαμε σε μια δύσκολη συγκυρία και με αυτήν την τροπολογία νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αντιμετωπίζεται» δήλωσε ο κ. Μαντάς.
Όπως σημειώσαμε, η βουλευτική τροπολογία ήταν πανομοιότυπη με το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου καθώς και με το άρθρο 14, που περιελάμβανε τη ρύθμιση για τις μετεγγραφές των επιτυχόντων φοιτητών της Αρχιτεκτονικής 2014-2015.
Άρθρο 21 του νομοσχεδίου για την Ιθαγένεια
1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ειδικώς αιτιολογηµένη γνώµη µε αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τµηµάτων του Ιδρύµατος ως προς τον αριθµό των φοιτητών που µπορούν να µετεγγράψουν, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού που εγγράφησαν είτε µέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε µέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή: α) από Τµήµα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τµήµα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τµήµα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας,ο φοιτητής δικαιούται να µετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιµέλειά του.
5. Η κατά τα ανωτέρω µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνον από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων είναι ίσος µε το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τµήµα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τµήµατα. Οι Σχολές ή τα Τµήµατα εκάστου Α.Ε.Ι. µπορούν να εισηγηθούν αιτιολογηµένως µεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα.
6. Οι δικαιούχοι µετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι..
7. Χορήγηση του δικαιώµατος µετεγγραφής πραγµατοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των µορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολο- γίας Εισοδήµατος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (Μόρια 5).
β) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φο- ρολογίας Εισοδήµατος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (Μόρια 4).
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (Μόρια 3). Η µοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαµβάνεται δε κατ' αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).
ε) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).
στ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδα- γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). Στις ως άνω περιπτώσεις, µεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιµέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη µετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).
θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαµης µητέρας (Μόριο 1).
ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω µοριοδότηση, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
8. Δεν εµπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία του και
β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωµατική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούµενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική µέρι- µνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
9. Η κατ' εξαίρεση µετεγγραφή είναι δυνατή µετά από απόφαση πενταµελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, µε έργο την εξέταση αιτηµάτων για κατ' εξαίρεση µετεγ- γραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Η Επι- τροπή είναι άµισθη και συγκροτείται κατ' έτος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµά- των, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια της λειτουργίας της.
10. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. Κατά την πρώτη εφαρµογή του (ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016), προθεσµία της παραγράφου 1 ορίζεται η 11.9.2015.
12. Καταργείται το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 (Α΄118).
Άρθρο 22
1. Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαιούνται να µετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή, σύµφωνα µε τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου.
2. Η κατά τα ανωτέρω µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων ισού- ται τουλάχιστον µε το 15% του συνολικού αριθµού εισαχθέντων κατά το έτος 2014-2015 στις ανωτέρω Σχολές. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη µοριοδότηση, πραγµα- τοποιείται µετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.
3. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
4. Τα τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας που ανα- φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν εµπίπτει στο ανώτατο όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούµενα του έτους 2014- 2015 ακαδηµαϊκά έτη.
5. Δεν εµπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δικαιούµενοι µετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωµατική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουµένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόµενες, στο παράρτηµα της υπ' αριθµ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δικαιούχοι µετεγγραφής σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός (Β΄ 2665) υπουργικές αποφάσεις.
7. Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν µετεγγραφούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, θα ληφθεί µέριµνα ώστε:
α) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση και η σίτισή τους στα Τµήµατα ή Σχολές επιτυχίας τους,
β) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχολής στον τόπο που επιθυµούν, στην οποία θα µπορούν να µετεγγραφούν µε βάση τα µόρια που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.
Λεπτοµερειακά θέµατα για την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ορίζονται µε υπουργική απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου