Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

Στη Βουλή το νομοσχέδιο που επαναφέρει τους επιλαχόντες στις στρατιωτικές σχολές


Αποτέλεσμα εικόνας για στρατιωτικες σχολες 
Τριετής η φοίτηση στις σχολές των Υπαξιωματικών μετά από απόφαση του Υπουργού
Αποτέλεσμα εικόνας για στρατιωτικες σχολες
Κατατέθηκε στο Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο οποίο εμπεριέχεται διάταξη για την επαναφορά του θεσμού των επιλαχόντων στις στρατιωτικές σχολές. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ) είτε λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων υποψηφίων, είτε λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης και αποχώρησης καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο. Με αυτή τη ρύθμιση εξασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων από μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αυτός είχε υλοποιηθεί από τα Γενικά Επιτελεία.

Όσον αφορά την ημερομηνία ισχύς του άρθρου για τουςεπιλαχόντες δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις οπότε και θα ισχύσει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνουμε ότι ο θεσμός των επιλαχόντων ίσχυε κατά το παρελθόν αλλά καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 3648 του 2008. Η εν λόγω ωστόσο παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 24 του σχεδίου νόμου
«5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)».

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.

8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε. του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ. του ιδίου άρθρου και νόμου».

Τριετής η φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών

Στο άρθρο 25 για τον χαρακτηρισμό των αποφοίτων των στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών αναφέρεται πως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν1911/90 (Α 166) αντικαθίσταται ως εξής:

Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η έναρξη της τριετούς φοίτησης στις ΑΣΣΥ.

Καλόγηρος Βασίλειος
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου