Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Βεβαιώσεων, για Φορολογική Χρήση, στους Μερισματούχους που κατέβαλαν στο Μ.Τ.Α. εφάπαξ ασφαλιστικές εισφορές.”


 
 
 
 
 
 
 
1. Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, κατά το αμέσως προσεχές διάστημα των πρώτων ημερών του μηνός Ιουνίου, οι μερισματούχοι του Ταμείου που κατέβαλαν, κατά περίπτωση, εφάπαξ εισφορές για Τρίμηνη Διαφορά Προαγωγής, Διαφορά Γάμου και Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει έναρξη καταβολής του μερίσματός τους, θα λάβουν από το Μ.Τ.Α. σχετικές Βεβαιώσεις για Φορολογική Χρήση. 

2. Τα ποσά που θα αναφέρονται στις εν λόγω Βεβαιώσεις είναι αυτά που το Ταμείο εισέπραξε εντός των ετών 2013 και 2014, οπότε:
 α. Αν πρόκειται για ποσά εισπραχθέντα κατά το έτος 2014, αυτά δύνανται να αναγραφούν στους Κωδικούς 351 – 352 του Πίνακα 4 της Φορολογικής Δήλωσης ενός εκάστου εκ των υπόψη μερισματούχων. 
β. Αν πρόκειται για ποσά εισπραχθέντα κατά το έτος 2013, σύμφωνα με την Πολ 1046/6-2-2015 που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2013 εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των Μισθωτών και Συνταξιούχων. 

Οι εν λόγω φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική Δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τη σχετική Βεβαίωση και αναγράφοντας στους Κωδικούς 399 – 400 του Πίνακα 10 του Εντύπου Ε1 (τελευταία σελίδα της Φορολογικής Δήλωσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου