Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

ΜΤΑ : ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
 
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 3/22-1-14 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της ΠΑ, με δυνατότητα εξόφλησής των σε 60 μήνες.
                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 3/22-1-14 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της Π.Α., με δυνατότητα εξόφλησής των σε 60 μήνες. Το δικαιούμενο ποσό δύναται να ανέρχεται ως κάτωθι, με αποκλειστικό κριτήριο η μηνιαία δόση για την εξόφλησή του να μην υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου (πληρωτέου) μερίσματος του μερισματούχου (χωρίς το συνοπολογισμό του ΕΚΟΕΜΑ) :
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

 ΠΟΣΟ  ΔΑΝΕΙΟΥ  1.500,00 €       ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ    27,29 €
   ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ    2.000,00         ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ   36,38 €
   ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ   3.000,00         ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
54,58  €
2.Τα ανωτέρω δάνεια θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 3,5% καθώς και με όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ και εφ’ άπαξ ασφάλιστρο).
3. Αιτήσεις για δανειοδότηση θα γίνονται δεκτές από 03-02-2014 απ’ ευθείας στο Ταμείο. Οι αιτήσεις πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές ενώ αιτήσεις μέσω FAX δεν θα γίνονται δεκτές.
4.  Η είσπραξη των δανείων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο Ταμείο, από τους μερισματούχους που έχουν ήδη οφειλές από παλαιότερο δάνειο, από τις 27 εκάστου μηνός έως τις 7 του επομένου, αρχής γενομένης την 27 Φεβρουαρίου 2014. Για τους μερισματούχους που δεν έχουν οφειλή από προηγούμενο δάνειο, το ποσό του εγκεκριμένου δανείου θα κατατίθεται εντός των ανωτέρω ημερομηνιών στον τραπεζικό λογαριασμό που ήδη τηρεί ο κάθε μερισματούχος για την κατάθεση του μερίσματός του.
 
                                                            ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ
                                        Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
                                       Αναπλ. Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου