Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινίσεις για τη διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία παρείχε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

1. Διαχείριση εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, αντιμετωπίζονται ως εμπρόθεσμες αρχικές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Φ.Δ., και ο φόρος προσδιορίζεται από τη ΔΗΛΕΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις δηλώσεις Ε9 που είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα για την ίδια ως άνω αιτία από τις Δ.Ο.Υ.
Υπενθυμίζεται ότι εμπρόθεσμες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης - εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. του οικείου έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από τον επόμενο του μήνα της αρχικής εκκαθάρισης.

2. Διαχείριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Για την αποδοχή ή την απόρριψη τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2011 έως 2013, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
α) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου είναι χρεωστικό ή μηδενικό, εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η σχετική πράξη προσδιορισμού του φόρου συνοδευόμενη από την έκθεση ελέγχου.
β) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου είναι πιστωτικό, ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής «ΟΠΣ Περιουσιολόγιο» ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών παραστατικών. Εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.:
β1) αποδεχτεί συνολικά τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, ενημερώνει άμεσα για την αποδοχή του αιτήματος τη ΔΗΛΕΔ μέσω τηλεομοιοτυπίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εκτυπώσει την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού, την οποία στη συνέχεια αποστέλλει με συστημένη επιστολή στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από τη σχετική έκθεση ελέγχου.
β2) απορρίψει συνολικά ή μερικά τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, του αποστέλλει με συστημένη επιστολή την πράξη απόρριψης της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης. Στη συνέχεια ενημερώνει άμεσα για την απόρριψη του αιτήματος τη ΔΗΛΕΔ μέσω τηλεομοιοτυπίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να επαναφέρει οίκοθεν την περιουσιακή κατάσταση καθώς και τη δήλωση/εκκαθάριση ΦΑΠ του φορολογουμένου στην προγενέστερη μορφή αυτής (όπως είχε διαμορφωθεί πριν την υποβολή της απορριφθείσας ολικά ή μερικά εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου