Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι τα κατωτέρω:
 ΤΑΚΤΙΚΑ (Τ):
Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστές), οι οποίοι αφού αποστρατευθούν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
   α. Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος με το ΦΕΚ της Αποστρατείας τους
    β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
    γ. Δύο (2) φωτογραφίες
δ. Καρτέλα Τακτικού Μέλους συμπληρωμένη.
    Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος απόστρατος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
   ΟΡΦΑΝΙΚΑ (Ο):   Μπορούν να γίνουν η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:         
   α. Βεβαίωση Μερίσματος του ΜΤΑ
  β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
 γ. Δύο (2) φωτογραφίες
  δ. Καρτέλα Ορφανικού Μέλους συμπληρωμένη.
 Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς κάποιος δικαιούχος που είναι μερισματούχος εάν δεν απευθυνθεί στην Ένωση δεν εγγράφεται και δεν θεωρείται Μέλος.
   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Π):
      Μπορούν να γίνουν όλοι οι αξιωματικοί (Απτχοι – Ανθστες), οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και θα χορηγήσουν στην Ένωση οι ίδιοι ή δια αλληλογραφίας:
   α. Έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την σχέση τους με την Πολεμική Αεροπορία
     β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (ή προσωρινό έγγραφο)
      γ. Δύο (2) φωτογραφίες
   δ. Καρτέλα Προαιρετικού Μέλους συμπληρωμένη.
   Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από την έγκριση του επομένου Συμβουλίου του Δ.Σ. της Ενώσεως, το οποίο θα εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Με την εγγραφή του το Προαιρετικό μέλος εάν επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα της Ενώσεως (ΗτΑ) θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ταμία για την συνδρομή, την οποία θα πρέπει να καταβάλει.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
 Δικαιούνται κάρτα εισόδου για τις ευκολίες, τις οποίες παρέχει η ΠΑ, οι κάτωθι:
  α) Η Σύζυγος
   β) Τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας
γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων
     δ) Τα άγαμα αδέλφια (άρρενα – θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προστατεύονται από τον ίδιο.
     ε) Τα εγγόνια μέχρι 25 ετών μαζί με τους γονείς τους, εφ’ όσον ο γονέας του τέκνο του Μέλους είναι έως 50 ετών. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
   α. 1 φωτογραφία για κάθε μέλος.
 β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γ. Σε περίπτωση που υπάρχουν γαμπροί ή νύφες χρειάζεται και     ληξιαρχική πράξη γάμου.

 ΠΗΓΗ :ΕΑΑΑ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου