Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ
1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Π.Α ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
α) Φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ) Φ.Ε.Κ
β) Εκκαθαριστικό της Εφορίας
γ) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και των δύο όψεων
δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
Τα ανωτέρω θα προσκομίζονται για μεν την Αθήνα οδός ΑΧΑΡΝΩΝ 96 (ΟΠΑΔ) για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος στις κατά τόπους Νομαρχίες. Το βιβλιάριο αυτό θα ισχύει για τους 3 πρώτους μήνες της Αποστρατείας και μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η Συνταξιοδοτική πράξη οπότε και θα εκδοθεί νέο βιβλιάριο Νοσηλείας.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ (ΣΥΖΥΓΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ)
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ : Το βιβλιάριο Νοσηλείας πάντοτε θα συνοδεύεται με πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα τριμήνων αποδοχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) τρέχοντος έτους . Μέχρι τον μήνα Μάρτιο μπορούν να προσκομίζουν ενημερωτικό σημείωμα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΖΥΓΟΣ: Κάθε χρόνο απαιτείται θεώρηση του βιβλιαρίου Νοσηλείας για την Αθήνα Αχαρνών 96 (ΟΠΑΔ) ή στις κατά τόπους Νομαρχίες.
Η θεώρηση γίνεται από τον ίδιο τον Απόστρατο ή από την σύζυγο με εξουσιοδότηση του συζύγου (Απόστρατου) θεωρημένη από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Απαιτούνται: α) Συμπλήρωση Υπευθύνου Δηλώσεως του Ν 1599/86 από τον Απόστρατο ή την σύζυγο στην οποία δηλώνει ότι η/ο σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο και ότι ΔΕΝ εργάζεται. Η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του ΟΠΑΔ.
β) Ενημερωτικό Σημείωμα Τριμήνων αποδοχών (πρόσφατο) του Γ.Λ του Κράτους.
γ) Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον η υπάρχουσα επί του βιβλιαρίου είναι εφθαρμένη.
ΤΕΚΝΑ : Μέχρι ηλικίας 18 ΕΤΩΝ.
Θεωρημένο βιβλιάριο Υγείας όπως και στην σύζυγο.
ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ των 18 ετών και μέχρι την συμπλήρωση του 24 έτους της ηλικίας που είναι άνεργα.
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (Δίδεται από τις υπηρεσίες ΟΠΑΔ/ Νομαρχίας) ότι δεν εργάζεται είναι άγαμο και ότι δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ταμείο.
β) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων αποδοχών του Γ.Λ.Κ.
γ) Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον είναι εφθαρμένη η υπάρχουσα.
5. ΤΕΚΝΑ άνω των 18 ετών που είναι προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού επιπέδου φοιτητές σε Ανεγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι) στην ΕΛΛΑΔΑ ή της Αλλοδαπής και σε Ανεγνωρισμένα Ι.Ε.Κ και μέχρι συμπλήρωσης του 26ου έτους της ηλικίας τους.       
α) Βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναφέρεται η εγγραφή του στη Σχολή.
β) Δύο φωτογραφίες.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα Ασφαλισμένο που θ’ αναφέρει ότι το τέκνο του είναι άγαμο, άνεργο και δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι διατηρεί την φοιτητική ιδιότητα.
ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με αναπηρία 67% και άνω και έχει γίνει σχετική μνεία στο Ά μέρος του βιβλιαρίου ή απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και ο χρόνος ισχύς της (ΟΠΑΔ).
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο ότι το τέκνο ΔΕΝ εργάζεται και δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό.
β) Δύο φωτογραφίες.
γ) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων Αποδοχών του Γ.Λ.Κ.
(ΧΗΡΑ-ΟΣ) Εκ μεταβιβάσεως όταν Λαμβάνει Σύνταξη από τον Θανόντα σύζυγο.
α) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων Αποδοχών του Γ.Λ.Κ.
β) Δύο φωτογραφίες.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από την ίδια ή τον ίδιο ότι δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από άλλο οργανισμό και ΔΕΝ εργάζεται.
ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ:
α) Δύο φωτογραφίες
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από την ίδια ή τον ίδιο ότι δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό/ ταμείο και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου φορέως και ΔΕΝ εργάζεται.
γ) Διπλότυπο καταβολής του προβλεπομένου κάθε εξάμηνο ποσού Δ.Ο.Υ.

Γενικές Διευκρινίσεις : Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τρίτο πρόσωπο στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 θα είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π.
Στην κατ’ έτους θεώρηση των βιβλιαρίων Νοσηλείας και όχι αργότερα με το τέλος του μηνός Μαρτίου δεν απαιτούνται οι 2 φωτογραφίες εφ’ όσον δεν έχουν αλλοιωθεί.
ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ Κ ΑΔΕΛΦΕΣ των άμεσα ασφαλισμένων (Αποστράτων) οι οποίες είναι ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ετών και κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 10-3-2004 διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης εις βάρος του ΟΠΑΔ, εφ’ όσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου