Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Δάνεια στρατιωτικών


Ρυθμίσεις στα στεγαστικά, ποιοι δικαιούνται επαναδιαπραγμάτευση

Οι ρυθμίσεις για τους δικαιούχους δανείων από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ ) ,υπογράφτηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Ελευσινιώτη.

Μεταξύ άλλων η κοινή απόφαση που υπέγραψαν προβλέπει:

• Το επιτόκιο των χορηγουμένων από τον Οργανισμό δανείων ορίζεται στο ήμισυ (1/2) του κάθε φορά ισχύοντος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιούμενο στην αμέσως κατώτερη ακέραια μονάδα.

• Το επιτόκιο των ήδη χορηγηθέντων, καθώς και των χορηγηθησομένων δανείων του ΑΟΟΑ προς τα μέλη του, καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2015 σε ποσοστό 1%, για καθένα από τα εν λόγω έτη.
β. Από 1-1-2016 και εφεξής στο ήμισυ (1/2) του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιούμενου στην αμέσως προηγούμενη ακέραια μονάδα.

• Το επιτόκιο της δεύτερης περίπτωσης , από 1/1/2016 και εφεξής, ορίζεται να είναι κυμαινόμενο και θα αναπροσαρμόζεται το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, επί τη βάσει του ισχύοντος επιτοκίου των ΕΓΕΔ της 31ης Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους.

• Τα χορηγούμενα δάνεια θα είναι 1 δετούς διάρκειας και θα εξοφλούνται, με σχετιική απόφαση, του ΔΣ/ΑΟΟΑ σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

• Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, από το έτος 2012 και εφεξής παρέχεται στα μέλη του ΑΟΟΑ η δυνατότητα αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη, κατόπιν επιλογής τους. Για όσα μέλη έχουν ήδη λάβει δάνεια από τον Οργανισμό παρέχεται η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του χρόνου αποπληρωμής αυτών για μία ακόμη πενταετία, κατόπιν επιλογής τους, ώστε ο τελικός χρόνος διάρκειας εκάστου ληφθέντος δανείου να διαμορφώνεται στα είκοσι (20) έτη, με αντίστοιχη εκ νέου διαμόρφωση του ύψους των οικείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τροποποίηση κατά τούτο των ήδη συναφθεισών δανειακών συμβάσεων.

• Η διαδικασία χορήγησης των δανείων, ο τρόπος χορήγησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ/ΑΟΟΑ.

• Ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν θα καλύψει σε καμία περίπτωση ελλείμματα που τυχόν προκύψουν από τη διαχείριση του Οργανισμού (ΑΟΟΑ) στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων προς τα μέλη του.

Τα σχόλιά σας για το πόσο εξυπηρετούν αυτές οι ρυθμίσεις αναμένονται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου