Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Τι ακριβώς συμβαίνει με το εργασιακό των απόστρατων. Ο Γ.Αντωνιάδης εξηγεί

Τι συμβαίνει τελικά με το “εργασιακό” των απόστρατων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ Γιάννης Αντωνιάδης εξηγεί με κείμενό του τι συζητείται, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων .

Σύμφωνα λοιπόν με το κατατοπιστικό του κείμενο στο σχέδιο νόμου " Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών", που συμπεριλαμβάνει και το άρθρο για το εργασιακό των αποστράτων δεν προέκυψε κάποια τροποποίηση στο εισαγόμενο νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο:
1. Αναστέλεται η σύνταξη  σε εργαζόμενους αποστράτους κάτω των 47 ετών.
2. Μετά τα 47 έτη επιτρέπεται η εργασία σε όσους αυτοαπασχολούνται αλλά περικόπτεται το ποσό που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανιδείκευτου εργάτη  προσαυξημένο κατά 6 ημερομίσθια για κάθε τέκνο ανήλικο ή κάτω των 24 που σπουδάζει.
3. Επιτρέπεται χωρίς καμία επίπτωση η εργασία ως υπαλλήλου ή αυτοαπασχολούμενου, αποστράτου που έφυγε με υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
4. Ισχύς των ανωτέρω αλλαγών, για όσους ήδη εργάζονται απο 1/1/13, ενω για όσους αναλάβουν εργασία, μετά την ψήφιση του ν/σ.

Υπενθυμίζεται επίσης πως σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, ισχύουν επίσης τα ακόλουθα:

α. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία,προβλέπεται αναστολή καταβολής τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης για τους ανωτέρω συνταξιούχους, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
β.Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από τον απασχολούμενο συνταξιούχο.
Σύμφωνα με την περ.3 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης.Στην περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στο φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.
γ. Εξαιρούμενα από τη ρύθμιση πρόσωπα.
Σύμφωνα με την περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:
Α) στον επιζώντα των συζύγων
Β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ
Γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.Δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν.( ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων εργασίας
Ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 6, 7, 8 και 9 του Ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου